Ogłoszenie nr 21316 starszy inspektor ds. sekretarsko-biurowych Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatek/kandydatów  na stanowisko starszego inspektora ds. sekretarsko - biurowych Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie oraz wysyłanie korespondencji jawnej, prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów przeznaczonych do ewidencjonowania dokumentów jawnych.
 • Przygotowywanie, nadawanie i odbieranie korespondencji z Ogniwa Poczty Specjalnej, kancelarii jawnej i z innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie oraz przekazywanie pracownikom korespondencji zgodnie z dekretacją przełożonego.
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno – recepcyjnej interesantów zewnętrznych i wewnętrznych (w tym obsługa urządzeń biurowych).
 • Kompletowanie i prowadzenie zbiorów przepisów służbowych oraz bieżące zapoznawanie z nimi pracowników komórki.
 • Redagowanie pism na polecenie kierownika komórki, sporządzanie wykazów, tabel, zestawień, itp. 
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących ewidencji czasu pracy policjantów i pracowników, w tym list obecności, książki wyjść, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich.
 • Składanie do Wydziału Zaopatrzenia zapotrzebowania na materiały biurowe i rozliczanie przekazanych materiałów.
 • Kompletowanie dokumentów ostatecznie załatwionych.

WARUNKI PRACY:

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym.

Lokalizacja stanowiska pracy – budynek KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany
dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie średnie,
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy w pracy biurowej,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”  lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy ze stosunku służby i pracy,
 • Znajomość przepisów dotyczących pracy kancelaryjnej w Policji,
 • Umiejętność komunikowania się, argumentowania oraz asertywność,
 • Umiejętność działania pod presją czasu,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet),
 • Wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • 1 rok pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej,
 • Przeszkolenie z pracy biurowej i obsługi komputera (pakiet biurowy).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z pracy biurowej o obsługi komputera.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

dokumenty należy złożyć do: 31 stycznia 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, Narutowicza 73

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 44 11, 81 535 40 94.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane na przełomie lutego i marca 2018 r. i  może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,1207 (2 100,12 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji.

Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:

https://nabory.kprm.gov.pl/,

http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji 26.01.2018
Data modyfikacji 25.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk
do góry