Ogłoszenie nr 20871 starszy laborant w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego w KWP w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko starszego laboranta ds. obsługi technicznej i biurowej wykonywanych ekspertyz kryminalistycznych w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • uczestniczenie w badaniach materiałów dowodowych i porównawczych w ramach ekspertyzy kryminalistycznej;
 • przygotowywanie poprzez mycie i sterylizację narzędzi i drobnego sprzętu pomocniczego, jałowienie blatów roboczych;
 • przygotowywanie odczynników chemicznych;
 • obsługiwanie aparatury badawczej, pomocniczej i sprzętu komputerowego oraz dbanie o czystość tego sprzętu;
 • wykonywanie czynności wspierających biegłego z zakresu genetyki sądowej w trakcie kryminalistycznych badań miejsc zdarzeń.

WARUNKI PRACY:

Praca jest wykonywana w pomieszczeniu Laboratorium lub w trakcie kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia. Powierzane zadania mają charakter jednolity, wymagają przestrzegania opracowanych procedur postępowania. Na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność związana z uczestniczeniem w oględzinach różnorodnych miejsc zdarzeń – praca w terenie. Stanowisko pracy jest zlokalizowane w obiekcie Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 w Lublinie,  na 4 piętrze. W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów - brak podjazdu i windy, wąskie ciągi komunikacyjne, nieprzystosowane sanitariaty. Praca wymaga przemieszczania się po piętrach budynku.         

Na stanowisku wykorzystywane są odczynniki chemiczne, w tym ujęte w wykazie substancji niebezpiecznych oraz rakotwórczych i mutagennych. W trakcie pracy istnieje możliwość kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Praca przy monitorach ekranowych poniżej połowy ustawowego czasu pracy. Na stanowisku nie występują uciążliwe warunki pracy. Zadania realizowane na stanowisku wymagają umiejętności obsługi narzędzi informatycznych, urządzeń w postaci pipet automatycznych, cieplarek, sterylizatorów, wirówek, komór laminarnych, termocyklerów, a także umiejętności prowadzenia dezynfekcji.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie średnie profilowane: analityczne, chemiczne, biologiczne lub pokrewne;
 • Umijętności manualne z zakresu technik laboratoryjnych;
 • Znajomość obsługi komputera z pakietem biurowym;
 • Znajomość pracy laboratoryjnej w zakresie zachowania jałowości i sterylności;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie wyższe: biologia, chemia lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy w laboratorium;
 • Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu biologii w szczególności genetyki;
 • Znajomość przepisów i procedur stosowanych w laboratoriach analitycznych;
 • Obsługa sprzętu laboratoryjnego;
 • Dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do:  29 stycznia 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 01, 81 535 40 94.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane na przełomie lutego i marca 2018 r. i  może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,3500 (2 529,70 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji.

Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:

https://nabory.kprm.gov.pl/,

http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji 18.01.2018
Data modyfikacji 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk
do góry