Wzór oświadczenia dla kandydatów

Wzór oświadczenia dla kandydatów na wolne stanowiska w korpusie służbie cywilnej

 

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko w służbie cywilnej

 

 

·       Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.

·       Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

·       Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

·       Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.

·       Oświadczam, że wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

·      Oświadczam, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów1.

 

..............................                                                                                     .................................

(miejscowość, data)                                                                                      (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

1.      Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Metryczka

Data publikacji : 27.06.2023
Data modyfikacji : 27.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Czuk
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk
do góry