Warunki przyjęcia do Korpusu Służby Cywilnej - Warunki przyjęcia do służby cywilnej - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki przyjęcia do służby cywilnej

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.


Zgodnie z art. 4 wyżej  wymienionej ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej, lub posiada ważną Kartę Polaka,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto art.. 4a ustawy, w służbie cywilnej  nie może być zatrudniona osoba, która:

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz.342, 497 i 1195).

Art.5.
1. Na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, może zostać zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
2. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona w służbie cywilnej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

  • 2a. Wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust.3 nie stosuje się do osób posiadających ważną Kartę Polaka.
  • 2b. Dyrektor generalny urzędu, ogłaszając nabór, wskazuje stanowiska pracy, o zatrudnienie na których mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie, biorąc pod uwagę przesłanki określone w ust.. 1.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez członków korpusu służby cywilnej i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań

Ogłoszenia o naborze oraz informacja o wyniku naboru  publikowane są w siedzibie urzędu (na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym), w BIP KPRM (https://nabory.kprm.gov.pl/) oraz z w BIP KWP w Lublinie.

Z osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w służbie cywilnej zawierana jest umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

  

Metryczka

Data publikacji : 27.06.2023
Data modyfikacji : 27.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Czuk
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk
do góry