Warunki przyjęcia do Korpusu Służby Cywilnej - Warunki przyjęcia do służby cywilnej - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki przyjęcia do służby cywilnej

Podstawowe zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.

Zgodnie z art.. 4 ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Art.5. Ustawy wprowadza możliwość zatrudniania osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie mogą oni jednak zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa. Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie międzynarodowych umów lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydaci ci muszą potwierdzić znajomość języka polskiego w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Ogłoszenia o naborze oraz informacja o wyniku naboru  publikowane są w siedzibie urzędu (na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym), w BIP KPRM (https://nabory.kprm.gov.pl/) oraz z w BIP KWP w Lublinie.

Z osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w służbie cywilnej zawierana jest umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

  

Metryczka

Data publikacji : 28.07.2010
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Czuk
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk
do góry