Wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej

Ogłoszenie nr 110264 - starszy inspektor do spraw serwisowania urządzeń łączności w Zespole Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki

 
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

do spraw serwisowania urządzeń łączności w Zespole Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki
 
 
Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • wykonuje przeglądy profilaktyczne sprzętu łączności przyjętego do depozytu Zespołu oraz zainstalowanego w jednostkach podległych KWP w Lublinie,
 • wykonuje naprawy awaryjne sprzętu łączności przyjętego do depozytu Zespołu oraz zainstalowanego w jednostkach podległych KWP w Lublinie,
 • programuje radiotelefony eksploatowane w garnizonie lubelskim,
 • wykonuje montaż i demontaż urządzeń łączności radiowej w pomieszczeniach oraz pojazdach służbowych,
 • wykonuje działania zmierzające do wyeliminowania zakłóceń pojawiających się w sieciach radiowych jednostek podległych KWP w Lublinie,
 • opracowuje dokumentację związaną z przyjmowaniem/wydawaniem sprzętu łączności do naprawy lub przeglądu profilaktycznego.
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie techniczne (specjalność elektronika ogólna lub podobne)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w serwisie elektronicznym
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na stanowisku eksploatacji
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera i oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Umiejętność obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 
 • Praca wykonywana jest w budynku przy ul. Grenadierów 3, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Łączności  i Informatyki KWP w Lublinie, usytuowanym na parterze.
 • Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy).
Dodatkowe informacje
 
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów do wglądu.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.
 • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/wolne-stanowiska-w-korp oraz https://portal.lu.policja.gov.pl./index.html.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. weryfikacja dokumentów
2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Kopia prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Aplikuj

do 05 grudnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110264"
na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
20-019 Lublin, Narutowicza 73
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 811 40 94
47 811 44 44

 

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.11.2022
Data modyfikacji : 09.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Czuk
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk

Nawigacja

do góry