Wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej

Ogłoszenie nr 108833- starszy informatyk Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki

 
Dołącz do nas jako:

starszy informatyk

Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki
#administracja publiczna
 
 
Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi obsługę kart mikroprocesorowych i administruje wojewódzkim punktem rejestracji, autoryzacji i certyfikacji kart mikroprocesorowych,
 • administruje i zarządza terminalami oraz stacjonarnymi komputerowymi stanowiskami dostępowymi do PSTD,
 • nadaje uprawnienia użytkownikom,
 • wykonuje obowiązki Dyżurnego Administratora Systemu Informatycznego,
 • prowadzi ewidencję użytkowników kart mikroprocesorowych oraz aktualizuje zapisy w Systemie Elektronicznej Obsługi Wniosków i Kart Mikroprocesorowych,
 • administruje systemem SWD (System Wspomagania Dowodzenia), komputerowymi stanowiskami dostępowymi do sieci Internet oraz serwerami SCO UNIX,
 • prowadzi czynności związane z reklamacją i wymianą uszkodzonych kart mikroprocesorowych,
 • bierze udział w pracach komisji przetargowej w zakresie przygotowania merytorycznego zakupu usług i sprzętu informatycznego.
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka, elektronika lub elektrotechnika
 • Staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy na stanowisku związanym z administrowaniem systemami Linux/Windows
 • Uprawnienia SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie administracji systemami Windows i Linux, aplikacji biurowych i sieciowych
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 
 • Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, monitorowaniem funkcjonowania i usuwaniem awarii systemów informatycznych i urządzeń, obsługą komputera (powyżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych.
 • Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie, usytuowanym na II piętrze. Sporadycznie w przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń informatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji województwa lubelskiego, praca wykonywana jest w obiektach tych jednostek.
 • Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy).
Dodatkowe informacje
 
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów do wglądu.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.
 • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
 • OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE MOGŁA UBIEGAĆ SIĘ O DODATKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZEWIDZIANE ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA TELEINFORMATYCZNEGO DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/wolne-stanowiska-w-korp oraz https://portal.lu.policja.gov.pl./index.html.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. weryfikacja dokumentów
2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnego uprawnienia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Aplikuj

do 28 listopada 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 108833"
na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
20-019 Lublin, Narutowicza 73
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 811 40 94
47 811 44 44
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 21.10.2022
Data modyfikacji : 20.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Czuk
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk

Nawigacja

do góry