Wolne stanowiska nie będące w SC

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisko: stolarza Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza  73

Miejsce wykonywania pracy: 

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Wykonanie renowacji mebli, bieżącej konserwacji, naprawy istniejących elementów drewnianych i drewnopodobnych oraz wiórowych.
 2. Wytwarzanie nowych elementów stolarskich niezbędnych do wyposażenia pomieszczeń użytkowanych przez KWP w Lublinie na podstawie dokonanych pomiarów i uzgodnień z użytkownikiem.
 3. Montaż wytworzonych wyrobów stolarskich u użytkownika.
 4. Demontaż zużytych wyrobów/elementów stolarskich nienadających się do dalszego wykorzystania,
 5. Bieżące dokumentowanie wykonanych czynności w dzienniczku pracy oraz terminowe rozliczenie się z pobranych i wbudowanych materiałów, zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń KWP w Lublinie.
 6. Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń.
 7. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej).
 8. Pomoc przy pracach porządkowych w ramach zadań Sekcji Administracyjno – Gospodarczej.
 9. Uczestniczenie w zabezpieczaniu imprez służbowych (w tym szkoleń, odpraw służbowych, konferencji itp.) wymagających obsługi technicznej, ustawiania i przenoszenia sprzętu kwaterunkowego (w tym m.in. krzeseł, stołów, klimatyzatorów) wchodzących w zakres zadań Wydziału Inwestycji i Remontów.
 10. Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie.
 11. Pomoc doraźna pozostałym rzemieślnikom SAG w wykonywaniu czynności przewidzianych do realizacji na ich stanowiskach w okolicznościach spiętrzenia się zadań na tych stanowiskach, zgodnie z poleceniem przełożonego.
 12. Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników.

Warunki pracy:

Praca fizyczna, średnio ciężka, jednozmianowa w systemie dziennym, praca w warunkach narażenia na hałas i zapylenie. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze dynamicznym. Praca wykonywana zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Jest to praca w warunkach o różnej temperaturze i wilgotności powietrza. Praca wykonywana jest przy użyciu m. in. stacjonarnych maszyn i urządzeń stolarskich tj. piła tarczowa, frezarka, strugarka. Praca w wymuszonej pozycji ciała. Dźwiganie i przenoszenie ciężarów zgodnie z normami BHP.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Pomieszczenie warsztatowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie przy
ul. Narutowicza 73 w budynku przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, obiekty oraz teren zewnętrzny ul. Narutowicza 73, ul. Tyszowiecka 8, ul. Grenadierów 3 w Lublinie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: zawodowe;
 2. doświadczenie zawodowe/staż pracy: min 1 rok w zawodzie stolarza;
 3. skrupulatność; dokładność;
 4. dobra organizacja czasu pracy;
 5. umiejętność komunikowania się;
 6. umiejętność szybkiego działania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz curriculum vitae (lub życiorys);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;

Termin składania dokumentów:

do 29 grudnia 2017 roku.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Inwestycji i Remontów

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

20-019 Lublin,  ul. Narutowicza 73

Inne informacje:

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie proponuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – dwunastu miesięcy.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w styczniu 2018 r.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto: 2538,18 zł. plus ewentualna wysługa.

Praca wykonywana jest od poniedziałku do piątku, w godz. 730 do 1530

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 30.

Metryczka

Data publikacji 15.12.2017
Data modyfikacji 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk
do góry