Wolne stanowiska nie będące w SC

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisko: rzemieślnik specjalista (ślusarz-spawacz) Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie

Wymiar etatu: 1,

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza  73

Miejsce wykonywania pracy:

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Na stanowisku realizowane są następujące zadania:

 1. Wykonywanie prac ślusarskich i materiałowych, obróbki metalu zgodnie z technologią oraz z uwzględnieniem konstrukcji zamknięć zamków drzwiowych i szaf metalowych.
 2. Wykonywanie czynności spawacza z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy zgodnej z warunkami posiadanych uprawnień spawacza gazowego  i elektrycznego.
 3. Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów, jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy.
 4. Bieżące dokumentowanie wykonanych czynności w dzienniczku pracy oraz terminowe rozliczenie się z pobranych i wbudowanych materiałów, zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń KWP w Lublinie.
 5. Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń.
 6. Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia.
 7. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej).
 8. Pomoc przy pracach porządkowych w ramach zadań Sekcji Administracyjno – Gospodarczej.
 9. Wykonywanie prac pomocniczych w ramach zadań  Sekcji Administracyjno – Gospodarczej  nie związanych bezpośrednio  z zakresem obowiązków na  stanowisku pracy.
 10. Uczestniczenie w zabezpieczaniu imprez służbowych (w tym szkoleń, odpraw służbowych, konferencji itp.) wymagających obsługi technicznej, ustawiania i przenoszenia sprzętu kwaterunkowego (w tym m.in. krzeseł, stołów, klimatyzatorów) wchodzących w zakres zadań Wydziału Inwestycji i Remontów.
 11. Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie.
 12. W przypadku konieczności zastępowania osób na innych stanowiskach - realizowanie zadań wymienionych w zakresach czynności osób zastępowanych.
 13. Pomoc doraźna pozostałym rzemieślnikom SAG w wykonywaniu czynności przewidzianych do realizacji na ich stanowiskach w okolicznościach spiętrzenia się zadań na tych stanowiskach, zgodnie z poleceniem przełożonego.
 14. Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników.

    Na stanowisku występują następujące warunki pracy:

Praca fizyczna, średnio ciężka, jednozmianowa w systemie dziennym, praca w warunkach narażenia na hałas i zapylenie. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze dynamicznym. Praca wykonywana zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Jest to praca w warunkach o różnej temperaturze i wilgotności powietrza. Praca wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała, na wysokości, w ciasnych pomieszczeniach ze słabym oświetleniem. Dźwiganie i przenoszenie ciężarów zgodnie
z normami BHP.

Pomieszczenie warsztatowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie przy
ul. Narutowicza 73 w budynku przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, obiekty oraz teren zewnętrzny ul. Narutowicza 73, ul. Tyszowiecka 8, ul. Grenadierów 3 w Lublinie.

       Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: zawodowe;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok;
 • uprawienia spawacza gazowego i elektrycznego;
 • skrupulatność, dokładność;
 • dobra organizacja czasu pracy;
 • umiejętność komunikowania się;
 • umiejętność szybkiego działania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;  
 • curriculum vitae (lub życiorys);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:  do dnia 07 lutego 2018 roku.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Inwestycji i Remontów

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Inne informacje:

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie proponuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy. Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w lutym 2018 r.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto wynosi 2551,41 zł. + ewentualny dodatek z tytułu wysługi lat.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 30.

Metryczka

Data publikacji 24.01.2018
Data modyfikacji 24.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk
do góry