Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Wydział realizuje ustawowe zadania w zakresie:

  • Inspirowania i koordynowania programów prewencyjnych jednostek Policji, ukierunkowanych na: tworzenie warunków do efektywnego działania społecznych struktur profilaktycznych, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży, współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach zapobiegania tej przestępczości i zjawiskom, kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Współpracy ze strażami miejskimi i gminnymi oraz specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w przepisach.
  • Analizowania zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania tym zjawiskom.
  • Opracowywania, wdrażania i koordynowania programów prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich.
  • Koordynowania i nadzoru nad działaniami Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie na obszarze województwa z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi.
  • Współdziałania z funkcjonującymi na obszarze województwa organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami w zakresie zapobiegania
    i zwalczania przestępczości.

Dane teleadresowe:

20 - 019 Lublin

ulica Gabriela Narutowicza 73

numer telefonu 47 811 5685

faks 47 811 1511

adres e-mail: wprewencji@lu.policja.gov.pl

 


 

Metryczka

Data wytworzenia : 26.04.2021
Data publikacji : 26.04.2021
Data modyfikacji : 26.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Marcin Stelmach
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry