Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

           Sekretariat

           tel. (81) 535-43-50

fax (081) 535 - 57 - 94

e-mail: wydzialkontroli@lu.policja.gov.pl

skargi@lu.policja.gov.pl

  

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie powstał
z dniem 1 lipca 2006 roku

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie działającą na prawach wydziału, w strukturze służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, nad którą nadzór sprawuje Lubelski Komendant Wojewódzki Policji.

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie stanowi etatową komórkę kontrolną w rozumieniu odrębnych przepisów, regulujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Zakres działania Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie określają stojące przed nim zadania oraz wewnętrzna struktura organizacyjna, uwarunkowana specyfiką wykonywanych zadań.

Podstawowe regulacje określające zadania Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz sposób ich realizacji, zawarte są w aktach prawnych, zarówno powszechnie obowiązujących, jak i resortowych, a także w decyzjach, wytycznych i poleceniach Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W ramach Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zostały wydzielone następujące zespoły:

1. Zespół kontroli ogólnopolicyjnej,

2. Zespół skarg i wniosków,

3. Zespół ochrony pracy,

4. Zespół ds. kontroli finansowo-gospodarczej.

Do zadań Wydziału Kontroli m.in. należy:

1)      Prowadzenie w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji kontroli poziomu i efektywności wykonywania ustawowych zadań Policji oraz przestrzegania regulujących tę sferę działań przepisów powszechnie obowiązujących i służbowych, przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostki Policji województwa lubelskiego oraz przez policjantów pełniących w nich służbę.

2)      Koordynowanie w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, działalności kontrolnej prowadzonej przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Lublinie - w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku - o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 poz. 95 z 1999 roku z późn. zm.), aktów wykonawczych do tej Ustawy oraz regulacji służbowych, określających zasady postępowania z informacjami niejawnymi.

3)      Badanie efektywności służby i pracy oraz metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego.

4)      Analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniach prawa przez policjantów lub pracowników Policji.

5)      Współdziałanie z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji oraz innymi organami kontroli i nadzoru w zakresie działalności Policji.

6)      Współdziałanie z Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

7)      Prowadzenie postępowań służbowych w jednostkach Policji województwa lubelskiego i komórkach organizacyjnych KWP w Lublinie - zleconych do prowadzenia przez Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

8)      Realizacja zadań służby bhp i medycyny pracy w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego, określonych w odrębnych przepisach, a także kontrola realizacji zadań ze sfery bhp oraz współdziałanie w omawianym zakresie z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji i innymi organami kontroli i nadzoru w zakresie działalności Policji.

9)      Realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego, określonych w odrębnych przepisach, a także kontrola realizacji zadań w sferze ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałanie w omawianym zakresie z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji oraz innymi organami kontroli i nadzoru w zakresie działalności Policji.

10) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, kontrola realizacji zadań z zakresu problematyki skargowej w jednostkach Policji województwa lubelskiego oraz współdziałanie w omawianym zakresie z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji.

11) Opracowywanie okresowych sprawozdań, ocen i informacji z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

12) Opiniowanie wniosków w sprawie przyjmowania darowizn przez jednostki i komórki organizacyjne Policji w województwie lubelskim.

13) Realizacja innych zadań, wynikających z obowiązujących przepisów i poleceń uprawnionych przełożonych.

14) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi KWP oraz jednostkami Policji województwa lubelskiego w zakresie zapewniającym prawidłową realizację zadań służbowych.

 

Rejestracją przyjęć interesantów przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz jego Zastępców zajmują się policjanci Zespołu ds. Skarg i wniosków; numery telefonów: (081) 535-45-67, (081) 535-42-75, (081) 535-53-05 w następujących dniach:

w poniedziałki: w godz. 7.30 - 17.00,
w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel): w godz. 7.30 - 15.30.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57,

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 24.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
asp. Andrzej Fijołek
do góry