Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt z sekretariatem - numer telefonu 47 811 4350

faks 47 811 1522

adresy e-mail:

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie powstał z dniem 1 lipca 2006 roku. Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie działającą na prawach wydziału, w strukturze służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, nad którą nadzór sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie stanowi etatową komórkę kontrolną w rozumieniu odrębnych przepisów, regulujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

W ramach Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zostały wydzielone następujące zespoły:

 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej,
 • Zespół Skarg i Wniosków,
 • Zespół ds. Kontroli Finansowo – Gospodarczej.

Do zadań Wydziału Kontroli między innymi należy:

 • planowanie działalności kontrolnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzenie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie kontroli wykonywania ustawowych zadań Policji przez podległe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Policji województwa lubelskiego oraz w zakresie działalności finansowo-gospodarczej, w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Policji województwa lubelskiego;
 • realizowanie zadań związanych z okresową sprawozdawczością z działalności kontrolnej;
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w trybie art. 134 i ust. 4 ustawy o Policji;
 • analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego oraz wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszaniu prawa przez policjantów lub pracowników;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji należących do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz nadzór i kontrola w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji woj. lubelskiego;
 • przyjmowanie interesantów oraz zapewnienie obsługi interesantów przyjmowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i jego Zastępców w sprawach skarg, wniosków i petycji;
 • współdziałanie z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji oraz innymi organami kontroli i nadzoru w zakresie działalności Policji, a także z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji.

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz jego Zastępców zajmują się policjanci Zespołu do spraw Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Numery telefonów: 47 811 4567, 47 811 4275, 47 811 5305; w następujących dniach: w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Metryczka

Data publikacji : 24.07.2012
Data modyfikacji : 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkomisarz Agnieszka Denysiuk
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry