Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie

 

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie
20-601 Lublin ul. Tomasza Zana 45
                                              
Sekretariat:
tel. (81) 535-48-80
fax (81) 535-48-49
 
 
Struktura organizacyjna
Wydział Ruchu Drogowego jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, działającą w strukturze służby prewencyjnej, realizuje ustawowe zadania Komendy Wojewódzkiej Policji – w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontrolowania.
Wydział Ruchu Drogowego realizuje następujące zadania
 I. W ramach funkcji analitycznej i informacyjnej:
dokonuje okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wypracowuje wnioski do realizacji. Sporządza analizy tematyczne obejmujące wybrane grupy uczestników ruchu lub obszary zagrożenia dla potrzeb Policji oraz organów i instytucji działających na rzecz brd;
dokonuje identyfikacji odcinków szczególnie zagrożonych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz inicjuje działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków na ciągach tych dróg;
doskonali system ustalania rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadków drogowych.
 
II. W ramach funkcji koordynacyjnej i nadzorczej:
dokonuje okresowych ocen efektów pracy pionu ruchu drogowego oraz skuteczności podejmowanych przedsięwzięć na rzecz minimalizowania zagrożeń;
kształtuje politykę postępowania wobec sprawców wykroczeń w zakresie struktury i prawidłowości stosowania środków prawnych;
czuwa nad racjonalnym wykorzystaniem sił i środków poprzez ocenę właściwego ukierunkowania służby, jej dyslokacji oraz sposobu i stopnia wykorzystania urządzeń technicznych;
inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia Policji oraz innych organów poprzez bezpośrednie uczestnictwo w komisjach problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 
III. W zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych:
współpracuje z rozgłośniami radiowymi, telewizyjnymi i prasą w zakresie bieżącego informowania społeczeństwa o stanie bezpieczeństwa, realnych zagrożeniach oraz przedsięwzięciach podejmowanych przez Policję;
utrzymuje bieżące kontakty środowiskowe z placówkami oświatowymi i wychowawczymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze;
współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Szkołą Ratownictwa Medycznego w zakresie szkolenia kadr brd z terenu województwa;
podejmuje doraźne inicjatywy mające na celu propagowanie znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego przy okazji festynów i imprez masowych;
jest współorganizatorem wojewódzkich eliminacji do turniejów i konkursów o zasięgu ogólnokrajowym.
 
IV. W zakresie egzekwowania obowiązującego prawa:
wydział organizuje i uczestniczy w realizacji działań ogólnokrajowych, wojewódzkich i operacji kontrolno-porządkowych;
organizuje i realizuje działania doraźne wynikające z prognozowanego wzrostu natężenia ruchu;
współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz brd, a w szczególności: Państwową Strażą pożarną, Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną w zakresie organizacji wspólnych działań kontrolnych.
 
V. W zakresie inżynierii ruchu drogowego:
doskonali i rozszerza współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie oraz z Wojewódzkim Zarządem Dróg w zakresie:
a) opiniowania projektów stałych lub czasowych organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich;
b) oznakowania i stanu technicznego dróg;
c) wspólnej realizacji okresowych przeglądów dróg (lustracja wiosenna i jesienna);
wydaje opinie dotyczące organizacji imprez związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
inicjuje działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury technicznej dróg pod kątem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 25.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Andrzej Fijołek
do góry