Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Dane teleadresowe:

20 - 601 Lublin

ulica Tomasza Zana 45

Kontakt z Sekretariatem - numer telefonu 47 811 5838

faks 47 811 1519

adres e- mail: wrd@lu.policja.gov.pl

Wszystkie zapytania dotyczące okoliczności zdarzeń drogowych (wypadki i kolizje), które miały miejsce na drogach powiatu lubelskiego i miasta Lublin proszę kierować bezpośrednio do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie:

notatki z wypadków i kolizji: telefon 47 811 4865,

sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie: telefon 47 811 4850,

e-mailszkody.wrd.kmplublin@lu.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie realizuje następujące zadania:

W ramach funkcji analitycznej i informacyjnej:
 • Dokonuje okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wypracowuje wnioski do realizacji. Sporządza analizy tematyczne obejmujące wybrane grupy uczestników ruchu lub obszary zagrożenia dla potrzeb Policji oraz organów i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Dokonuje identyfikacji odcinków szczególnie zagrożonych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz inicjuje działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków na ciągach tych dróg.
 • Doskonali system ustalania rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadków drogowych.
W ramach funkcji koordynacyjnej i nadzorczej:
 • Dokonuje okresowych ocen efektów pracy pionu ruchu drogowego oraz skuteczności podejmowanych przedsięwzięć na rzecz minimalizowania zagrożeń.
 • Kształtuje politykę postępowania wobec sprawców wykroczeń w zakresie struktury i prawidłowości stosowania środków prawnych.
 • Czuwa nad racjonalnym wykorzystaniem sił i środków poprzez ocenę właściwego ukierunkowania służby, jej dyslokacji oraz sposobu i stopnia wykorzystania urządzeń technicznych.
 • Inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia Policji oraz innych organów poprzez bezpośrednie uczestnictwo w komisjach problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych:
 • Współpracuje z rozgłośniami radiowymi, telewizyjnymi i prasą w zakresie bieżącego informowania społeczeństwa o stanie bezpieczeństwa, realnych zagrożeniach oraz przedsięwzięciach podejmowanych przez Policję.
 • Utrzymuje bieżące kontakty środowiskowe z placówkami oświatowymi i wychowawczymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze.
 • Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Szkołą Ratownictwa Medycznego przy szkoleniu  kadr w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z terenu województwa.
 • Jest współorganizatorem wojewódzkich eliminacji do turniejów i konkursów o zasięgu ogólnokrajowym.
W zakresie egzekwowania obowiązującego prawa:
 • Wydział organizuje i uczestniczy w realizacji działań ogólnokrajowych, wojewódzkich i operacji kontrolno-porządkowych.
 • Organizuje działania doraźne wynikające z prognozowanego wzrostu natężenia ruchu.
 • Współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności: Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną w zakresie organizacji wspólnych działań kontrolnych.
W zakresie inżynierii ruchu drogowego:
 • Doskonali i rozszerza współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie oraz z Wojewódzkim Zarządem Dróg w zakresie: opiniowania projektów stałych lub czasowych organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich; oznakowania i stanu technicznego dróg.
 • Wydaje opinie dotyczące organizacji imprez związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.
 • Inicjuje działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury technicznej dróg pod kątem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Metryczka

Data wytworzenia : 22.05.2020
Data publikacji : 22.05.2020
Data modyfikacji : 15.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Agnieszka Łoś
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry