Wydział Łączności i Informatyki KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Łączności i Informatyki KWP w Lublinie

SEKRETARIAT:    (81) 535-4444 , (81) 535-4500, e-mail: jaroslaw.kostek@lu.policja.gov.pl

           
Zakres działania Wydziału Łączności i Informatyki KWP

Zadaniem Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie jest świadczenie usług teleinformatycznych i zapewnienie dostępu do informacji poprzez:

a)  Organizację, budowę, nadzorowanie i modernizację systemów teleinformatycznych w  Komendzie i jednostkach Policji działających na obszarze województwa  lubelskiego;

b)  wypełnianie roli nadzorczo-kontrolnej i koordynacyjnej w zakresie funkcjonowania  łączności i informatyki dla jednostek organizacyjnych policji w województwie,

c)  monitorowanie i wdrażanie nowych technologii teleinformatycznych

1. Wydział Łączności i Informatyki KWP realizuje następujące zadania:

1) Długofalowe i doraźne planowanie wszystkich systemów teleinformatycznych funkcjonujących wjednostkach Policji na terenie województwa dla potrzeb Policji i innych użytkowników, dlaktórych Komendant Główny Policji pełni rolę koordynatora telekomunikacyjnego i teletransmisyjnego.

2)  Wdrażanie systemów teleinformatycznych oraz koordynacja rozwoju i działalności jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego w dziedzinie teleinformatyki(opracowywanie i konsultowanie z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji dokumentacji przedsięwzięcia teleinformatycznego zgodnie z „Instrukcją w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia   teleinformatycznego w Policji”, wprowadzonej do stosowania Decyzją nr 336/2005 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 czerwca 2005r. „w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji”).

3) Realizuje i nadzoruje wykonanie przygotowawczych zadańmobilizacyjno — obronnych.

Utrzymuje w ciągłej sprawności działania n/w systemy:

a.  Wojewódzkiego Węzła Teleinformatycznego,

b.  miejscowej (wewnątrzwojewódzkiej) sieci kablowej łączności i informatyki oraz stacji abonenckich, stacji łączności radiowej VHF i KF,

c.  łączy telekomunikacyjnych do poziomu pomocniczych, powiatowych i zlokalizowanych w komisariatach Policji województwa węzłów teleinformatycznych.

4)  Nadzoruje wykonawstwo robót instalacyjno - montażowych w zakresie łączności i informatyki.

5)  Wykonuje i aktualizuje dokumentację utrzymania łączności i informatyki.

6)  Administruje siecią teletransmisyjną, sieciami WAN, MAN i LAN.

7)  Administruje Policyjną Pocztą Elektroniczną, dostępem do sieci Internet oraz utrzymuje infrastrukturę internetową.

8)  Realizuje kryptografię wiadomości przekazywanych za pomocą technicznych środków łączności, zapewnia bezpieczeństwo i ochronę środków szyfrowych, prowadzi ewidencję materiałów szyfrowych i kodowych,

9)  Planuje i realizuje zakupy, dostawy, magazynuje sprzęt,materiały techniczne łączności i informatyki, oraz prowadzi nadzór merytorycznagospodarkę sprzętem i przedmiotami łączności i informatyki w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa.

10)  Nadzoruje i realizuje pod względem merytorycznymusługi teleinformatyczne oraz gospodaruje sprzętem i przedmiotami łączności i informatyki w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa.

11)  Utrzymuje w stanie sprawności technicznej, naprawia i konserwuje sprzęt łączności i informatyki eksploatowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji i z jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa.

12) Zapewnia wsparcie jednostkom organizacyjnym Policji funkcjonujących na obszarze województwa w zakresie technicznej i technologicznej obsługi eksploatowanych systemów.

13) Organizuje łączność w stanach kryzysowych oraz na czas operacji w zależności od potrzeb.

14) Organizuje łączność w ramach współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, resortu spraw wewnętrznych oraz instytucjami pozapolicyjnymi.

15)  Nadzoruje pracę węzłów teleinformatycznych w funkcjonujących na terenie województwa, a wykorzystywanych przez Policję.

16)  Współpracuje z operatorami dzierżawiącymi dla Policji drogi teletransmisyjne w celu zabezpieczenia ciągłości i prawidłowości ich działania.

17)  Planuje i rozlicza koszty: utrzymania urządzeń i systemów, łączy i traktów wewnątrzwojewódzkich oraz koszty opłat za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

18)  Organizuje w ramach doskonalenia zawodowego szkolenia specjalistyczne z zakresu łączności i informatyki dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego.

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 08.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry