Struktura organizacyjna

Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt z sekretariatem - telefon 47 811 4444

faks 47 811 1528

adres e-mail: jaroslaw.kostek@lu.policja.gov.pl

Zakres działania Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Zadaniem Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie jest świadczenie usług teleinformatycznych i zapewnienie dostępu do informacji poprzez:

 • organizację, budowę, nadzorowanie i modernizację systemów teleinformatycznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostkach organizacyjnych Policji  województwa  lubelskiego,
 • wypełnianie roli nadzorczo-kontrolnej i koordynacyjnej w zakresie funkcjonowania  łączności i informatyki dla jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego,
 • monitorowanie i wdrażanie nowych technologii teleinformatycznych.

Wydział Łączności i Informatyki KWP realizuje następujące zadania:

 • długofalowe i doraźne planowanie wszystkich systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostkach Policji na terenie województwa dla potrzeb Policji i innych użytkowników, dla których Komendant Główny Policji pełni rolę koordynatora telekomunikacyjnego i teletransmisyjnego.
 • Wdrażanie systemów teleinformatycznych oraz koordynacja rozwoju i działalności jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego w dziedzinie teleinformatyki (opracowywanie i konsultowanie z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji dokumentacji dla przedsięwzięć teleinformatycznych).
 • Realizuje i nadzoruje wykonanie przygotowawczych zadań mobilizacyjno - obronnych.
 • Utrzymuje w ciągłej sprawności działania niżej wymienione systemy:
 1. Wojewódzkiego Węzła Teleinformatycznego,
 2. miejscowej (wewnątrz wojewódzkiej) sieci kablowej łączności i informatyki oraz stacji abonenckich, stacji łączności radiowej VHF i KF,
 3. łączy telekomunikacyjnych do węzłów teleinformatycznych zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego.
 • Nadzoruje wykonawstwo robót instalacyjno - montażowych w zakresie łączności i informatyki.
 • Wykonuje i aktualizuje dokumentację utrzymania łączności i informatyki.
 • Administruje siecią teletransmisyjną, sieciami WAN, MAN i LAN.
 • Administruje Policyjną Pocztą Elektroniczną, dostępem do sieci Internet oraz utrzymuje infrastrukturę internetową.
 • Realizuje kryptografię wiadomości przekazywanych za pomocą technicznych środków łączności, zapewnia bezpieczeństwo i ochronę środków szyfrowych, prowadzi ewidencję materiałów szyfrowych i kodowych,
 • Planuje i realizuje zakupy, dostawy, magazynuje sprzęt, materiały techniczne łączności i informatyki, oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad gospodarką sprzętem i przedmiotami łączności i informatyki w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa.
 • Utrzymuje w stanie sprawności technicznej, naprawia i konserwuje sprzęt łączności i informatyki eksploatowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz realizuje naprawy tego sprzętu dla  jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa.
 • Zapewnia wsparcie jednostkom organizacyjnym Policji funkcjonujących na obszarze województwa w zakresie technicznej i technologicznej obsługi eksploatowanych systemów.
 • Organizuje łączność w stanach kryzysowych oraz na czas operacji w zależności od potrzeb.
 • Organizuje łączność w ramach współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, resortu spraw wewnętrznych oraz instytucjami pozapolicyjnymi.
 • Nadzoruje pracę węzłów teleinformatycznych  funkcjonujących na terenie województwa, a wykorzystywanych przez Policję.
 • Współpracuje z operatorami dzierżawiącymi dla Policji drogi teletransmisyjne w celu zabezpieczenia ciągłości i prawidłowości ich działania.
 • Planuje i rozlicza koszty: utrzymania urządzeń i systemów, łączy i traktów wewnątrz wojewódzkich oraz koszty opłat za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.
 • Zapewnia funkcjonowanie ekspedycji i dystrybucji przesyłek poczty specjalnej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego oraz innych instytucji upoważnionych do nadawania i odbierania korespondencji niejawnej za pośrednictwem Ogniwa Poczty Specjalnej wydziału.

Metryczka

Data wytworzenia : 28.06.2019
Data publikacji : 01.07.2019
Data modyfikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Król
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry