Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie

                                   WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA KWP W LUBLINIE

         20-019 LUBLIN, ul. Narutowicza 73

 

       tel. sekretariat (81) 535-57-37   fax (81) 535-56-31 

           e-mail: katarzyna.wegrzyn@lu.policja.gov.pl

 

Wydział Kadr i Szkolenia jest komórką organizacyjną  zajmującą się wdrażaniem polityki kadrowej i kształtowaniem polityki organizacyjnej Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz dbającą o efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

 

STRUKTURA:

 

1. Zespół Spraw Osobowych i Dyscyplinarnych

zajmuje się prowadzeniem spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów, stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych i pracodawcą jest Lubelski Komendant Wojewódzki Policji, przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzeniem postępowań  dyscyplinarnych. 

W Zespole realizowane są decyzje z zakresu nawiązania z kandydatem do służby lub pracy  w Policji stosunku służbowego lub stosunku pracy, jego zmiany bądź ustania.

 

W ramach Zespołu funkcjonują:

- stanowiska ds. osobowych policjantów: tel. 81 535 43 70, 81 535 54 52, 81 535 59 22, 81 535 59 07.

- stanowiska ds. osobowych pracowników Policji: tel. 81 535 43 06, 81 535 45 28,

- stanowiska ds. dyscyplinarnych: tel. 81 535 45 58, 81 535 45 59, 

 

2. Sekcja Doboru

Jednym z podstawowych zadań Sekcji Doboru jest prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji. Podstawowymi aktami prawnymi w oparciu, o które prowadzane są postępowania to Ustawa o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 roku (tekst jednolity Dz. U z 2011 roku, nr 267 poz. 1687 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U.  z 2012 poz. 432).

 

W ramach Sekcji funkcjonują:

- kierownik Sekcji tel. 81 535 43 46

- stanowisko ds. przyjmowania dokumentów: tel. 81 535 46 55,

- stanowiska ds. rekrutacji do służby w Policji: tel. 81 535 40 94, 81 535 46 53, 81 535 42 62, 81 535 45 38.

 

3. Sekcja ds. Doskonalenia Zawodowego

stanowi bazę dydaktyczną lubelskiej Policji. Wykładowcy Sekcji planują, organizują i realizują szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji.  Poza zadaniami, których realizacja wynika z regulaminu funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Sekcja jest inicjatorem rozwoju w środowisku policyjnym działalności kulturalnej i oświatowej.

 

W ramach Sekcji funkcjonują:

- kierownik Sekcji tel. 81 535 45 97

- wykładowcy: tel. 81 535 44 51, 81 535 42 17,

- stanowiska ds. wyszkolenia strzeleckiego: tel. 81 535 59 69,

- stanowiska ds. wychowania fizycznego: tel. 81 535 54 12,

- stanowiska ds. kierowania na szkolenia: tel. 81 535 46 82, 81 535 43 40.

 

4. Zespół Organizacyjno – Etatowy i Ewidencji

realizuje czynności, które mają za cel optymalne wykorzystanie przyznanych lubelskiej Policji  etatów policyjnych  i cywilnych. W Zespole realizowane są zadania dotyczące tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji oraz prowadzony jest  nadzór w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji województwa lubelskiego.

Poza sferą organizacyjno – etatową pracownicy Zespołu zajmują się obsługą ewidencyjną policjantów i pracowników polegającą między innymi na wydawaniu różnego rodzaju dokumentów i zaświadczeń.

W Zespole prowadzona jest również działalność socjalna na rzecz policjantów i pracowników Komendy, emerytów i rencistów Policji woj. lubelskiego oraz członków ich rodzin.   

 

W ramach Zespołu funkcjonują:

- stanowisko ds. organizacyjno-etatowych: tel. 81 535 46 07,

- stanowisko ds. mobilizacyjno-obronnych: tel. 81 535 43 17,

- stanowiska ds. ewidencyjno-statystycznych i zarządzania systemem obsługi kadrowej:
tel. 81 535 45 07, tel. 81 535 41 94, 81 535 43 15

- stanowiska ds. ubezpieczeń ZUS: tel. 81 535 57 76, 81 535 59 19,

- stanowisko ds. realizacji budżetu: tel. 81 535 59 63,

- stanowisko ds. socjalnych: tel. 81 535 53 75.

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 20.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry