Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt z sekretariatem - numer telefonu 47 811 5737

faks 47 811 1523

adres e-mail: kadry@lu.policja.gov.pl

Wydział Kadr i Szkolenia jest komórką organizacyjną  zajmującą się wdrażaniem polityki kadrowej i kształtowaniem polityki organizacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz dbającą o efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

STRUKTURA:

Zespół Spraw Osobowych i Dyscyplinarnych zajmuje się prowadzeniem spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów, stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych i pracodawcą jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych z wyżej wymienionego zakresu oraz prowadzeniem postępowań  dyscyplinarnych. W ramach Zespołu funkcjonują:

 • stanowiska do spraw osobowych policjantów, numery telefonów: 47 811 4370, 47 811 5452, 47 811 5922, 47 811 5907,
 • stanowiska do spraw osobowych pracowników Policji, numery telefonów: 47 811 4306, 47 811 4528,
 • stanowiska do spraw dyscyplinarnych, numery telefonów: 47 811 4558, 47 811 4559, 47 811 4451.

Sekcja Doboru - jednym z podstawowych zadań Sekcji Doboru jest prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji oraz nabór na stanowiska cywilne w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W ramach Sekcji funkcjonują:

 • kierownik Sekcji numer telefonu 47 811 4346,
 • stanowisko do spraw przyjmowania dokumentów, numer telefonu 47 811 4655,
 • stanowiska do spraw rekrutacji do służby w Policji, numery telefonów: 47 8114094, 47 811 4653, 47 811 4262, 47 811 4538.

Sekcja do spraw Doskonalenia Zawodowego stanowi bazę dydaktyczną lubelskiej Policji. Wykładowcy Sekcji planują, organizują i realizują szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji. Sekcja jest inicjatorem rozwoju w środowisku policyjnym działalności kulturalnej i oświatowej. W ramach Sekcji funkcjonują:

 • kierownik Sekcji, numer telefonu 47 811 4597
 • wykładowcy, numery telefonów: 47 811 5501, 47 811 4217,
 • stanowiska do spraw wyszkolenia strzeleckiego, numer telefonu 47 811 5969,
 • stanowiska do spraw wychowania fizycznego, numer telefonu 47 811 5412,
 • stanowiska do spraw kierowania na szkolenia, numery telefonów 47 811 4682, 47 811 4340.

Zespół Organizacyjno – Etatowy i Ewidencji realizuje zadania  dotyczące tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjno - etatowej Komendy Wojewódzkiej Policji oraz prowadzi nadzór w tym zakresie nad podległymi jednostkami Policji. Pracownicy Zespołu zajmują się także obsługą ewidencyjną policjantów i pracowników oraz prowadzą działalność socjalną na rzecz policjantów i pracowników Komendy, emerytów i rencistów Policji województwa lubelskiego oraz członków ich rodzin. W ramach Zespołu funkcjonują:

 • stanowisko organizacyjno-etatowych, numer telefonu 47 811 4607,
 • stanowisko do spraw mobilizacyjno-obronnych, numer telefonu 47 811 4603,
 • stanowiska do spraw ewidencyjno - statystycznych i zarządzania systemem obsługi kadrowej, numery telefonów: 47 811 4507, 47 811 4194, 47 811 4315,47 811 4554,
 • stanowiska do spraw ubezpieczeń ZUS, numery telefonów: 47 811 5776, 47 811 5919,
 • stanowisko do spraw socjalnych, numery telefonów: 47 811 5375, 47 811 4326.

 

Metryczka

Data publikacji : 24.07.2012
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Monika Jakubaszek
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry