Wydział Finansów KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Finansów KWP w Lublinie

WYDZIAŁ FINANSÓW KWP W LUBLINIE

Wydział Finansów KWP w Lublinie znajduje się w pionie funkcjonalnym
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 
Kontakt:
 
Sekretariat Wydziału Finansów, telefon  (81)  535 -43- 95,
 
Faks: (81)  535 -51- 95

e-mail finanse@lu.policja.gov.pl
 

Podstawowe  zadania  Wydziału  Finansów:

 1. Finansowe zabezpieczenie działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, podległych komend miejskich i powiatowych Policji, OPP w Lublinie oraz Zarządu w Lublinie CBŚ KGP w zakresie realizacji wydatków budżetowych.
 2. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek Policji województwa lubelskiego.
 3. Opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej w układzie tradycyjnym i budżetu zadaniowego.

Struktura Wydziału Finansów i najważniejsze zadania komórek organizacyjnych

1. Sekcja Wydatków Osobowych:

 telefon (81) 535-42-27

 1. naliczanie uposażeń, wynagrodzeń, świadczeń i zasiłków dla policjantów i pracowników Policji i opisywanie tych dokumentów w zakresie budżetu zadaniowego,
 2. sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 4. sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Zespoły  Zamiejscowe Sekcji Wydatków Osobowych:

- KMP w Białej Podlaskiej,

- KMP w Chełmie,

- KMP w Lublinie,

- KMP w Zamościu.

 

2.  Sekcja Budżetu:

telefon (81) 535- 43-94

 1. planowanie wydatków i dochodów budżetowych, dokonywanie zmian planu finansowego KWP w Lublinie,
 2. sporządzanie okresowych analiz wykonania budżetu,
 3. sprawdzanie zasadności ponoszenia wydatków budżetowych,
 4. kontrola formalno – rachunkowa dokumentów, będących podstawą  wydatkowania środków finansowych oraz w zakresie poprawności opisu budżetu zadaniowego,
 5. realizacja przelewów  należności  wobec dostawców zewnętrznych, uposażeń, wynagrodzeń  i innych  świadczeń,
 6. sporządzanie harmonogramu i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe.

 

3. Sekcja Windykacji Należności Budżetowych i Księgowości

telefon (81) 535-45-40

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, dekretacja dokumentów, bieżące księgowanie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym
  i systematycznym,
 2. uzgadnianie sald rozrachunkowych z tytułu należności i zobowiązań,
 3. sporządzanie bilansu rocznego oraz sprawozdań budżetowych również w zakresie budżetu zadaniowego,
 4. prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, rozliczanie podatku z Urzędem Skarbowym,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 6. planowanie wydatków oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w zakresie budżetu zadaniowego.

 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 11.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Główny Księgowy KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry