Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znajduje się w pionie funkcjonalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Kontakt z sekretariatem - numer telefonu 47 811 4395

faks 47 811 1503

adres e-mail finanse@lu.policja.gov.pl

kasa - numer telefonu 47 811 4634

Podstawowe  zadania  Wydziału  Finansów:

 • Finansowe zabezpieczenie działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, podległych komend miejskich i powiatowych Policji, Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Lublinie oraz Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie realizacji wydatków budżetowych.
 • Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek Policji województwa lubelskiego.
 • Opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej w układzie tradycyjnym i budżetu zadaniowego.

Struktura Wydziału Finansów i najważniejsze zadania komórek organizacyjnych:

Sekcja Wydatków Osobowych - numer telefonu 47 811 4227

Zadania:

 • naliczanie uposażeń, wynagrodzeń, świadczeń i zasiłków dla policjantów i pracowników Policji i opisywanie tych dokumentów w zakresie budżetu zadaniowego,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Sekcja Budżetu - numer telefonu 47 811 4394

Zadania:

 • planowanie wydatków, dokonywanie zmian planu finansowego KWP w Lublinie,
 • sporządzanie okresowych analiz wykonania budżetu,
 • sprawdzanie zasadności ponoszenia wydatków budżetowych,
 • kontrola formalno – rachunkowa dokumentów, będących podstawą  wydatkowania środków finansowych oraz w zakresie poprawności opisu budżetu zadaniowego,
 • realizacja przelewów  należności  wobec dostawców zewnętrznych, uposażeń, wynagrodzeń  i innych  świadczeń,
 • sporządzanie harmonogramu i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe.

Sekcja Księgowości - numer telefonu 47 811 5589

Zadania:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, dekretacja dokumentów, bieżące księgowanie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • uzgadnianie sald rozrachunkowych z tytułu należności i zobowiązań,
 • sporządzanie bilansu rocznego oraz sprawozdań budżetowych również w zakresie budżetu zadaniowego,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, rozliczanie podatku z Urzędem Skarbowym oraz przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • opracowywanie planów przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w układzie klasyfikacji przyjętej do stosowania w jednostkach Policji w zakresie państwowego funduszu celowego oraz w zakresie budżetu zadaniowego,
 • planowanie dochodów budżetowych KWP w Lublinie.

Sekcja Windykacji Należności Budżetowych - numer telefonu 47 811 5920

Zadania:

 • windykacja należności budżetowych KWP w Lublinie,
 • wszczynanie postępowań egzekucyjnych poprzez wystawianie wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wniosków dłużników występujących o udzielenie ulgi w należnościach publicznoprawnych oraz rozpatrywanie wniosków dłużników o udzielenie ulgi w należnościach cywilnoprawnych.

Numery telefonów do Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej Komendy Wojewódzkiej Policji oraz jednostek podległych:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, komendy powiatowe Policji w: Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach, Świdniku -  47 811 4355, 47 811 5275,
 • Komenda Miejska Policji w Lublinie - 47 811 5514
 • Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, komendy powiatowe Policji w Parczewie, Radzyń Podlaskim - 47 814 1133
 • Komenda Miejska Policji w Chełmie, Komendy Powiatowa Policji we Włodawie - 47 811 5901, 47 811 5951
 • Komenda Miejska Policji w Zamościu, komendy powiatowe Policji w Hrubieszowie, Tomaszów Lubelskim - 47 811 5991

 

Metryczka

Data publikacji : 24.07.2012
Data modyfikacji : 09.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydz. Finansów KWP w Lublinie/Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry