Sztab Policji KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Sztab Policji KWP w Lublinie

 

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

pok. nr 209

tel. (81) 535-41-71

 

 

  

 

Sekretariat Sztabu :

 

tel. (81) 535-41-71

fax (81) 535-41-29

                                                  

                            e-mail: dyzurni@lu.policja.gov.pl


 

Do zadań Sztabu Policji należy gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach na terenie całego województwa w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i eliminowaniu.

Zakres działań Sztabu Policji określa jego wewnętrzna struktura organizacyjna, w ramach której funkcjonuje.

 

1. Zespół Zintegrowanego Stanowiska Kierowania

 

 tel. (81) 535-51-64

 

W strukturze komórki organizacyjnej znajduje się:

 

1.    Stanowisko kierowania, które koordynuje pracę dyżurnych z terenu całego województwa lubelskiego. Pięciu dyżurnych KWP i pięciu zastępców dyżurnego pracuje w systemie całodobowym.

 

Dyżurny KWP w Lublinie koordynuje działania jednostek terenowych Policji na terenie woj. lubelskiego. Służbę na stanowisku kierowania pełnią oficerowie z dużym doświadczeniem zawodowym oraz wysokimi kwalifikacjami i predyspozycjami. Dyżurni komend miejskich i powiatowych naszego województwa stanowią tzw. "komórkę pierwszego kontaktu" ze społeczeństwem. Do ich zadań należy przyjmowanie, gromadzenie oraz przekazywanie informacji o przestępstwach bądź innych zdarzeniach zgłaszanych przez obywateli.
W przypadkach niezadowolenia obywateli ze sposobu załatwienia interwencji bądź niesatysfakcjonującego rozwiązania innego problemu mogą oni zgłaszać swoje zastrzeżenia do komendantów jednostek Policji w godzinach ich urzędowania. Natomiast po godzinach urzędowania lub w chwili nieobecności w jednostce osób funkcyjnych o powyższych problemach można również telefonicznie informować Dyżurnego KWP w Lublinie pod numerami telefonów:


(81) 535-45-60,
 


Ponadto obywatele mogą dzwonić na centralę telefoniczną KWP w Lublinie - nr telefonu (81) 532-01-01, skąd uzyskają połączenie z żądaną jednostką Policji.

 

 

2.    Stanowiska operatorów odpowiedzialnych za utrzymywanie i właściwe funkcjonowanie łączności szyfrowej i faksowej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji.

 

 

 

 

2. Zespół Operacji Policyjnych

 

Tel. (81) 535-54-41

 

Do zadań komórki organizacyjnej należy:

 

 1. Prowadzenie analiz dotyczących zagrożeń ładu i porządku publicznego na terenie działania KWP w Lublinie i określanie kierunków działania dla służb prewencyjnych i operacyjnych komend miejskich i powiatowych Policji.
 2. Organizowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją policyjnych zabezpieczeń: imprez o charakterze masowym oraz osób podlegających ochronie i innych działań policyjnych.
 3. Nadzór nad organizacją i szkoleniem Nieetatowego Oddziału Policji oraz Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko - Pirotechnicznego.
 4. Przygotowywanie dokumentacji planistyczno-sztabowej oraz projektów decyzji komendanta niezbędnych do realizacji operacji policyjnych i zabezpieczenia imprez masowych, a w szczególności imprez o podwyższonym stopniu ryzyka.
 5. Gromadzenie i przetwarzanie informacji objętych „Policyjnym Rejestrem Imprez Masowych” w ramach Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego do spraw imprez masowych oraz nadzorowanie pracy Powiatowych i Miejskich Punktów Kontaktowych w jednostkach terenowych Policji woj. lubelskiego.
 6. Prowadzenie stałej współpracy z organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za przygotowanie imprez masowych.

 

  

           

3. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego

 

Tel. (81) 535-44-15

 

Zadania zespołu:

 

 1. Nadzór i koordynacja przedsięwzięć związanych z osiąganiem w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Lublinie poszczególnych stopni przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.
 2. Wykonywanie i aktualizacja dokumentów dotyczących zadań Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych.
 3. Koordynacja działań jednostek Policji woj. lubelskiego w warunkach zagrożeń życia i zdrowia ludności oraz środowiska naturalnego, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
 4. Organizowanie oraz prowadzenie treningów, szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania
  w sytuacjach kryzysowych służących do wypracowania procedur współdziałania Policji z innymi służbami oraz utrzymywania bieżącej współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi.
 5. Organizacja i funkcjonowanie Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Policyjnych KWP.  

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Sztabu Policji KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry