Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt z sekretariatem:

numer telefonu 47 811 4171

faks 47 811 1512

adres e-mail: dyzurni@lu.policja.gov.pl

Dane adresowe:

20 - 019 Lublin

ulica Gabriela Narutowicza 73


Do zadań Sztabu Policji należy gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach na terenie całego województwa w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i eliminowaniu. Zakres działań Sztabu Policji określa jego wewnętrzna struktura organizacyjna, w ramach której funkcjonuje:

Zespół Zintegrowanego Stanowiska Kierowania - telefon 47 811 5164

W strukturze komórki organizacyjnej znajduje się stanowisko kierowania, które koordynuje pracę dyżurnych z terenu całego województwa lubelskiego. Pięciu dyżurnych Komendy Wojewódzkiej Policji i pięciu zastępców dyżurnego pracuje w systemie całodobowym. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie koordynuje działania jednostek terenowych Policji na terenie województwa lubelskiego. Służbę na stanowisku kierowania pełnią oficerowie z dużym doświadczeniem zawodowym oraz wysokimi kwalifikacjami i predyspozycjami. Dyżurni komend miejskich i powiatowych naszego województwa stanowią tak zwaną "komórkę pierwszego kontaktu" ze społeczeństwem. Do ich zadań należy przyjmowanie, gromadzenie oraz przekazywanie informacji o przestępstwach bądź innych zdarzeniach zgłaszanych przez obywateli. W przypadkach niezadowolenia obywateli ze sposobu załatwienia interwencji bądź niesatysfakcjonującego rozwiązania innego problemu mogą oni zgłaszać swoje zastrzeżenia do komendantów jednostek Policji w godzinach ich urzędowania. Natomiast po godzinach urzędowania lub w chwili nieobecności w jednostce osób funkcyjnych o powyższych problemach można również telefonicznie informować Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod numerem telefonu: 47 811 4560. Ponadto obywatele mogą dzwonić na centralę telefoniczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie numer telefonu 47 811 0101, skąd uzyskają połączenie z żądaną jednostką Policji.

Stanowiska operatorów odpowiedzialnych za utrzymywanie i właściwe funkcjonowanie łączności szyfrowej i faksowej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji.

Zespół Operacji Policyjnych - telefon 47 811 5441

Do zadań komórki organizacyjnej należy:

 • prowadzenie analiz dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i określanie kierunków działania dla służb prewencyjnych i operacyjnych komend miejskich i powiatowych Policji.
 • Organizowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją policyjnych zabezpieczeń: imprez o charakterze masowym, zgromadzeń oraz wizyt osób podlegających ochronie i innych działań policyjnych.
 • Nadzór nad organizacją i szkoleniem Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji oraz Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko - Pirotechnicznego, a także organizacją i funkcjonowaniem Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.
 • Koordynacja działań dotyczących bezzałogowych statków powietrznych w Policji.
 • Przygotowywanie dokumentacji planistyczno-sztabowej oraz projektów decyzji komendanta niezbędnych do realizacji operacji policyjnych i zabezpieczenia imprez masowych, a w szczególności imprez o podwyższonym stopniu ryzyka.
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji objętych „Policyjnym Rejestrem Imprez Masowych” w ramach Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego do spraw imprez masowych oraz nadzorowanie pracy Powiatowych i Miejskich Punktów Kontaktowych w jednostkach terenowych Policji województwa lubelskiego.

Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego - telefon 47 811 4415

Zadania zespołu:

 • Nadzór i koordynacja przedsięwzięć związanych z osiąganiem w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poszczególnych stopni przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.
 • Wykonywanie i aktualizacja dokumentów dotyczących zadań Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych.
 • Koordynacja działań jednostek Policji województwa lubelskiego w warunkach zagrożeń życia i zdrowia ludności oraz środowiska naturalnego, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
 • Organizowanie oraz prowadzenie treningów, szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych służących do wypracowania procedur współdziałania Policji z innymi służbami oraz utrzymywania bieżącej współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi.
 • Organizacja i funkcjonowanie Punktu Kontaktowego HNS Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Nadzór nad organizacją i szkoleniem Nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego Policji.
 • Nadzór i koordynacja procesu przygotowań jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego do działań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 02.03.2020
Data publikacji : 02.03.2020
Data modyfikacji : 19.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznje Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry