Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie

Struktura organizacyjna

Sekretariat:

tel. (0-81) 535-43-30

fax (0-81) 535-54-87

e-mail: inwestycje@lu.policja.gov.pl

 

W skład Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie wchodzi jedna Sekcja oraz dwa Zespoły:

 

I. Zespół Inwestycji, (tel. 0-81 535-53-44): 

 1. Prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisami finansowymi
  i resortowymi na terenie obiektów i nieruchomości należących do całego garnizonu lubelskiego na podstawie zatwierdzonego planu inwestycji oraz planu remontów nieruchomości.
 2. Sprawowanie nadzoru budowlanego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych w celu pełnej i terminowej realizacji zadań zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami.
 3. Opracowywanie protokołów konieczności na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych
  oraz protokołów odzysku materiałów w celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 4. Powoływanie komisji odbioru robót, kompletowanie dokumentacji odbiorowych oraz wnikliwe analizowanie faktur
  w celu formalnego zakończenia zadań inwestycyjnych i remontowych oraz ich rozliczenia.
 5. Opracowywanie dokumentacji do przeprowadzania procedur przetargowych w zakresie prac projektowych i robót budowlanych w celu dalszej realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych.
 6. Dokonywanie przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych w celu sporządzania półrocznych, rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego obiektów.

II. Zespół Nieruchomości, (tel. 0-81 535-46-67):

 1. Bieżąca obsługa cywilnoprawna około 114 kompleksów nieruchomości z województwa lubelskiego znajdujących się w posiadaniu i trwałym zarządzie KWP w Lublinie oraz regulacja stanów prawnych.
 2. Gospodarowanie nieruchomościami na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przez KWP w Lublinie.
 3. Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji KWP w Lublinie.
 4. Przyznawanie świadczeń mieszkaniowych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego.
 5. Opracowywanie decyzji administracyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie spraw mieszkaniowych w I instancji oraz w II instancji w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń  Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego.
 6. Realizacja płatności wynikających z zawartych umów oraz podatku od nieruchomości.
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

III. Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, tel. (0-81 535-46-62):

 1. Administrowanie obiektami KWP oraz utrzymywanie ich sprawności technicznej.
 2. Realizacja prac remontowych i konserwacyjnych w obiektach KWP w Lublinie.
 3. Dostarczanie materiałów, narzędzi, sprzętu oraz opału na potrzeby KWP oraz jednostek terenowych KMP/KPP,
  na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Zawieranie umów cywilnoprawnych na realizację zlecanych usług oraz dostawę mediów na potrzeby KWP
  oraz jednostek Policji województwa lubelskiego.
 5. Prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby Garnizonu lubelskiego oraz gospodarki kwaterunkowej
  dla potrzeb KWP.
 6. Prowadzenie zadań związanych z ochroną środowiska.
 7. Realizacja płatności wynikających z zawartych umów.

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 20.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Gąsior
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry