Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Prezydialny jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie działającą w strukturze służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym. Nadzór nad pracą wydziału sprawuje bezpośrednio Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

 

Sekretariat – tel.: (81) 535–44–25, (81) 535–43–92

Faks: (81) 535–43–56  lub (81) 535–46–24

 

e-mail:  prezydialny@lu.policja.gov.pl

 

Zakres zadań Wydziału Prezydialnego określa jego wewnętrzna struktura organizacyjna, w ramach której funkcjonują:

 

1.    Zespół Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych oraz Funduszy Pomocowych

 
tel. (81) 535-51-99, 535-45-90

faks: (81) 535–46–24 

 

Do zadań Zespołu Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych oraz Funduszy Pomocowych należy między innymi:


1) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z policyjną pozaoperacyjną współpracą międzynarodową,                  
2) współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi, zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi, instytucjami krajowymi oraz z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,

3) opracowywanie sprawozdań, informacji i materiałów przekrojowych dotyczących międzynarodowej współpracy realizowanej przez Policję garnizonu lubelskiego,
4) identyfikowanie możliwości finansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej projektów związanych z realizacją zadań Policji województwa lubelskiego oraz koordynowanie i podejmowanie działań zmierzających do ich pozyskiwania,
5) opracowywanie założeń do planu budżetowego związanych z zapewnieniem finansowania oraz współfinansowania realizowanych projektów,

6) opracowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków z funduszy pomocowych,
7) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi komendy, jednostkami terenowymi, KGP i innymi podmiotami w sprawach pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych,
8) zapewnienie organizacyjnej obsługi przedsięwzięć międzynarodowych z udziałem kierownictwa KWP w Lublinie.

 

2.     Zespół Obsługi Kancelaryjnej  


tel.  (81) 535-54-72, (81) 535-42-14, (81) 535-42-44, (81) 535 46 80,
 Faks: (81) 535-43-56 lub  (81) 535–46–24

 

1)   prowadzenie kancelarii jawnej KWP w Lublinie, w tym organizacja obiegu dokumentów jawnych,

 

2)   organizacja obsługi sekretarsko-biurowej kierownictwa KWP w Lublinie,

 

3)   realizacja zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej,

 

4)   ewidencjonowanie jawnych i niejawnych aktów prawnych oraz gromadzenie, dystrybuowanie i aktualizacja jawnych przepisów prawnych Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz zewnętrznych przepisów prawnych,

 

5)   promowanie Policji za pomocą działań i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,

 

6)   nadzór nad prawidłowym przekazaniem jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego i komórek organizacyjnych KWP w Lublinie w związku ze zmianą kierowników tych jednostek lub komórek,

 

7)   przygotowywanie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie rozkazów o wyróżnieniu i nagrodzeniu  a także ich rejestracja oraz obsługa finansowa,

 

8)   przygotowywanie wniosków i dokonywanie zakupów ze środków przeznaczonych na wydatki o charakterze reprezentacyjnym i okolicznościowym.


 

3. Kapelan KWP w Lublinie

ks. Bogdan Zagórski

tel. (81) 535-59-32,

Faks: (81) 535–46–24
kapelan@lu.policja.gov.pl

1)   wykonywanie zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Policji garnizonu lubelskiego.

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 12.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Prezydialnego
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry