Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt:

telefon -  47 811 4425

faks - 47 811 1524

adres e-mail: sek.wks@lu.policja.gov.pl

 

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

 1. organizowanie i koordynowanie współpracy Komendanta z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami oraz organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na obszarze województwa lubelskiego;
 2. nadzór nad prawidłowym przebiegiem uroczystości z udziałem kierownictwa Komedy zgodnie z procedurami i zasadami wynikającymi z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
 3. organizacja uroczystości i przedsięwzięć promujących wizerunek Policji, narad i odpraw z udziałem Komendanta;
 4. opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Komendanta przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji;
 5. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z policyjną pozaoperacyjną współpracą międzynarodową;
 6. współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi, zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi, instytucjami krajowymi oraz z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji;
 7. identyfikowanie możliwości finansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej projektów związanych z realizacją zadań Policji województwa lubelskiego oraz koordynowanie i podejmowanie działań zmierzających do ich pozyskiwania;
 8. opracowywanie założeń do planu budżetowego związanych z zapewnieniem finansowania oraz współfinansowania realizowanych projektów;
 9. opracowywanie Planu Działalności Komendanta;
 10. okresowe monitorowanie priorytetów, zadań, mierników wynikających z Planu Działalności Komendanta;
 11. przygotowywanie dla Komendanta informacji w zakresie realizacji zadań wynikających z Planu Działalności przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne Policji;
 12. koordynacja działań związanych z kontrolą zarządczą w Komendzie;
 13. realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną w Policji w województwie lubelskim;
 14. administrowanie Portalu Komunikacji Wewnętrznej;
 15. koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta;
 16. prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej;
 17. obsługa kancelaryjno - biurowa Komendanta, I Zastępcy i Zastępców w zakresie spraw jawnych;
 18. ewidencjonowanie jawnych i niejawnych aktów prawa wewnętrznego i resortowego oraz gromadzenie i dystrybuowanie jawnych aktów prawa wewnętrznego i resortowego;
 19. koordynowanie protokolarnego przekazywania majątku i dokumentacji nowo powołanym lub mianowanym kierownikom komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego;
 20. przygotowywanie wniosków i dokonywanie zakupów ze środków przeznaczonych na wydatki o charakterze reprezentacyjnym i okolicznościowym;
 21. organizowanie obiegu korespondencji jawnej w Komendzie i koordynowanie w tym zakresie jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego;
 22. realizowanie zadań mających na celu przygotowywanie w imieniu Komendanta rozkazów o wyróżnieniu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego;
 23. realizowanie zadań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział;
 24. współpraca z duszpasterstwem policyjnym.

Metryczka

Data wytworzenia : 01.09.2020
Data publikacji : 01.09.2020
Data modyfikacji : 09.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry