Skargi i wnioski - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

KOMUNIKAT:

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie można składać:

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

  1. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie lub jego Zastępców w poniedziałki, w godzinach od 14.00 do 17.00,
  2. przez Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji lub jego Zastępcę, a także przez policjantów Zespołu Skarg i Wniosków w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30,
  3. przez Komendantów miejskich i powiatowych Policji lub ich Zastępców w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 przez wyznaczonych pracowników

lub przez internet za pomocą e -mail: skargi@lu.policja.gov.pl

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego Zastępców zajmują się pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy urzędują w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, numery telefonów: 47 811 4567, 47 811 4275, 47 811 5305.

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity:  (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ulicy Narutowicza 73, 20-019 Lublin,
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie: adres e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.
  3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku - na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze złożoną przez Panią/Pana skargą/wnioskiem, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

telefon: 0-22 5517760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 5517 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ulica Chmielna 54/57,

80 -748 Gdańsk

telefon sekretariat (+ 48) 587647302

faks (+ 48) 587647303

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 587647306

poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ulica Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 7286800

faks (+ 48 32) 7286823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ulica Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

telefon sekretariat (+ 48) 713469115

faks (+ 48) 713434325

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 713469100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00, środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:

Strona główna RPO www.rpo.gov.pl

·         http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 23.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Agnieszka Denysiuk
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek ZKS KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Krzysztof Martirosjan
do góry