Program "REKRUT" - PROGRAM "REKRUT" - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM "REKRUT"

Strona znajduje się w archiwum.

Program "REKRUT"

Uwaga! Dobór do służby w Policji

Uprzejmie informujemy o wznowieniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Złożenie dokumentów będzie możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

Numer telefonu do kontaktu 47 811-4655

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

ul. Gabriela Narutowicza 73

20 – 019 Lublin

I Ty możesz zostać policjantem

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program "Rekrut" zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny system szkoleń,
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy).
Wymogi formalne

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel Polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej -  przeniesiony do rezerwy).

Jak przystąpić do programu "Rekrut" – etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • złożenie wymaganych dokumentów, aby wyświetlić należy kliknąć w następujący link: wymagane dokumenty,
 • ocena dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,
 • rozmowa wstępna - mająca na celu w szczególności poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego,
 • prawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
 • test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu zagadnień dotyczących funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 • ocena sprawności fizycznej kandydata do służby. Tor przeszkód można zobaczyć klikając w następujący link: tor przeszkód.
 • test psychologiczny MultiSelect, określający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także ustalenie jego motywacji do podjęcia służby w Policji,
 • ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,
 • zatwierdzenie przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wskazanych etapów dostępne są w Informatorze dla kandydatów, aby wyświetlić należy kliknąć w link: Informator dla kandydatów

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Adres:

ul. Gabriela Narutowicza 73,

20 - 019 Lublin

telefon 47 811 4655,

faks - 47 811 1523

adres e-mail sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl

Przyjmowanie podań odbywa się od wtorku do czwartku w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie Sekcji Doboru, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73 w Lublinie, pokój nr 2.


 

Metryczka

Data wytworzenia : 04.08.2020
Data publikacji : 01.02.2012
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Marzena Bancerz
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry