Program "REKRUT" - PROGRAM "REKRUT" - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM "REKRUT"

Strona znajduje się w archiwum.

Program "REKRUT"

Uwaga! Dobór do służby w Policji

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt I ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

 

 Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia

ul. Narutowicza 73

20 – 019 Lublin

 

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM...

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Program "Rekrut" zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego

 • gwarancję stałych warunków pracy

 • ciekawą pracę

 • możliwość rozwoju zawodowego

 • różnorodny system szkoleń

 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie)

 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)

 

Wymogi formalne

 

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel Polski,

 • o nieposzlakowanej opinii,

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy).

 

Jak przystąpić do programu "Rekrut" – etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 • Złożenie wymaganych dokumentów,

 • Ocena dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,

 • Rozmowa wstępna - mająca na celu w szczególności poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego,

 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

 • Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu zagadnień dotyczących funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 • Ocena sprawności fizycznej kandydata do służby. Tor przeszkód można zobaczyć tutaj.

 • Test psychologiczny MultiSelect, określający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby,

 • Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także ustalenie jego motywacji do podjęcia służby w Policji,

 • Ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,

 • Zatwierdzenie przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów.

 

Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w Informatorze dla kandydatów

 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin
tel. 81 535 – 46 – 55,
fax. 81 535 – 59 – 84
adres e-mail: sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl
 
Przyjmowanie podań odbywa się od wtorku do czwartku w godz. od 08:00 do 14:00  w siedzibie Sekcji Doboru ul. Narutowicza 73 w Lublinie, pokój nr 2.


 

Metryczka

Data wytworzenia 01.04.2020
Data publikacji 01.02.2012
Data modyfikacji 02.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Tomasz Macieszczuk
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek
do góry