Program "REKRUT" - PROGRAM "REKRUT" - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM "REKRUT"

Program "REKRUT"

                                                                                                                       

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (obowiązuje od 12 stycznia 2022 roku)

 

Planowane przyjęcie do służby w 2022 roku: 07 marca, 14 czerwca, 02 sierpnia, 19 września, 29 grudnia

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji województwa lubelskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • posiadający zdolność fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 47- 811-46-55.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

 Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

 Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani,  poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik numer 12 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 109) :

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym o kierunku informatyka o specjalnościach – sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 punktów,

 •  tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów,

 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów,

 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 punktów,

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 punktów,

 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych - 6 punktów ,

 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych - 6 punktów,

 • prawo jazdy kategorii ,,A’’ - 5 punktów,

 • prawo jazdy kategorii ,,C’’ - 5 punktów,

 • prawo jazdy kategorii ,,C+E’’ - 5 punktów ,

 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na  zorganizowanych terenach narciarskich - 5 punktów,

 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 punktów,

 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej - 5 punktów,

 • uprawnienia instruktora sportów walki ( na przykład: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty,

 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 punkty,

 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 punkty.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  MOŻNA  ZNALEŹĆ:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi artykuł 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1882 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 109).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2022 terminów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
nadinspektor  Artur BIELECKI                                                                                                                  

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (obowiązuje do 11 stycznia 2022 roku)

Planowane przyjęcie do służby w 2022 roku: 07 marca, 14 czerwca, 02 sierpnia, 19 września, 29 grudnia

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH:

Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji województwa lubelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby objęte ewidencją wojskową powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, numer telefonu 47- 811-46-55, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej- przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani,  poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik numer 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dziennik Ustaw z 2012 roku, pozycja 432 z późniejszymi zmianami) :

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 punktów,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 punktów,
 • prawo jazdy kategorii ,,B’’ - 6 punktów,
 • uprawnienia instruktora sportów walki (na przykład: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty,
 • dokumenty potwierdzające stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 punkty,
 • dokumenty potwierdzające stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 punkty,
 • uprawnienia ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia  do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty,
 • prawo jazdy kategorii innej niż wymienione wyżej - 2 punkty.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  MOŻNA  ZNALEŹĆ:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi artykuł 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1882) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2012 roku, pozycja 432 z późniejszymi zmianami).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2022 terminów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

                                                                                       

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
nadinspektor  Artur BIELECKI

 

Uwaga! Dobór do służby w Policji

Uprzejmie informujemy o wznowieniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Złożenie dokumentów będzie możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

Numer telefonu do kontaktu 47 811-4655

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

ul. Gabriela Narutowicza 73

20 – 019 Lublin

I Ty możesz zostać policjantem

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program "Rekrut" zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny system szkoleń,
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy).
Wymogi formalne

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel Polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej -  przeniesiony do rezerwy).

Jak przystąpić do programu "Rekrut" – etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • złożenie wymaganych dokumentów, aby wyświetlić należy kliknąć w następujący link: wymagane dokumenty,
 • ocena dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,
 • rozmowa wstępna - mająca na celu w szczególności poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego,
 • prawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
 • test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu zagadnień dotyczących funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 • ocena sprawności fizycznej kandydata do służby. Tor przeszkód można zobaczyć klikając w następujący link: tor przeszkód.
 • test psychologiczny MultiSelect, określający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także ustalenie jego motywacji do podjęcia służby w Policji,
 • ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,
 • zatwierdzenie przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wskazanych etapów dostępne są w Informatorze dla kandydatów, aby wyświetlić należy kliknąć w link: Informator dla kandydatów

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Adres:

ul. Gabriela Narutowicza 73,

20 - 019 Lublin

telefon 47 811 4655,

faks - 47 811 1523

adres e-mail sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl

Przyjmowanie podań odbywa się od wtorku do czwartku w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie Sekcji Doboru, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73 w Lublinie, pokój nr 2.


 

Metryczka

Data wytworzenia : 04.08.2020
Data publikacji : 01.02.2012
Data modyfikacji : 21.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Marzena Bancerz
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
aspirant Krzysztof Martirosjan
do góry