OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI W AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE

Informacje na temat studiów na kierunku "Nauka o Policji"

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI W AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE

Informacja na temat studiów

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Akademii Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Akademii Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.

Absolwenci uzyskają umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych, języków obcych.

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym w art. 34 ust. 8 pkt 4 Ustawy o Policji, a którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie - na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

Liczba miejsc na studia: 120. Limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala Komendant - Rektor Akademii Policji w Szczytnie w porozumieniu z Komendą Główną Policji proporcjonalnie do stanu etatowego danego garnizonu.
 

Wymagania wobec kandydata na studia nauka o Policji

Kandydatem na studia mogą być osoby, które:

 • przeszły pozytywnie dobór do służby w Policji, to jest zostało wobec tych osób zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
 • posiadają świadectwo maturalne,
 • wyraziły akces podjęcia studiów na tym kierunku (złożyły oświadczenie).
   

Etapy kwalifikacyjne

I etap - dobór do służby w Policji

 1. Kandydat do służby w Policji przystępuje do procedury doboru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 109, Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 606).
 2. Kandydat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji zostaje umieszczony na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby.
 3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje do Akademii Policji w Szczytnie wykaz zawierający dane kandydatów, przyjętych do słuzby w Policji na dzień 9 września 2024 roku, którzy złożyli oświadczenie dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia na kierunku nauka o Policji w terminie do 4 września 2024 roku

II etap - rekrutacja na studia nauka o Policji w Akademii Policji w Szczytnie

Rekrutacja na studia nauka o Policji odbywa się zgodnie z uchwałą Nr 37/V/2023 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2024/2025.
 

Terminy rekrutacji zostały wskazane w tabeli nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

1. Do rekrutacji na studia nauka o Policji może przystąpić osoba, która:

 • rozpoczęła procedurę doboru do Policji lub znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
 • posiada świadectwo maturalne,
 • złoży oświadczenie woli dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia.

2. Kandydat na pierwszy rok studiów nauka o Policji, przystępuje do rekrutacji drogą elektroniczną poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)  https://irk.wspol.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

3. Kandydat zakłada w IRK jedno, indywidualne konto, wypełniając formularz elektroniczny, w którym wskazuje wymagane dane. Zakładając konto w IRK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym publikowania jego danych na listach rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Dane przekazane za pośrednictwem IRK są automatycznie i ostatecznie zatwierdzane w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na studia.

4. Kandydat w IRK dokonuje:

Wprowadzenie przez kandydata błędnych danych powoduje jego dyskwalifikację !!!

5. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych na studia sporządza Akademia Policji w Szczytnie i przekazuje komendom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. O kolejności przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów nauka o Policji w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na podstawie konkursu świadectw maturalnych (wyników egzaminu maturalnego). Kryteria decydujące o przyjęciu  na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji zawarte zostały w tabeli nr 2.

6. W rekrutacji nie uwzględnia się punktów uzyskanych w procedurze doboru.

7. Laureaci oraz finaliści „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Akademię Policji w Szczytnie będący kandydatami na studia nauka o Policji otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach konkursu świadectw.

8. Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego, otrzymują maksymalne liczy punktów możliwych do uzyskania w zakresie przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji.

9. Kandydaci, znajdujący się na listach rankingowych osób zakwalifikowanych na studia, sporządzonych przez Akademię Policji w Szczytnie oraz na zatwierdzonym przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wykazie, składają do Akademii Policji w Szczytnie osobiście lub przez upoważnioną osobę komplet dokumentów (ankietę osobową, oświadczenie o podjęciu studiów, świadectwo maturalne, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej).

10. Osoby zakwalifikowane, które dostarczyły komplet dokumentów zostają przyjęte na studia nauka o Policji, w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji.
 

III etap - skierowanie na studia nauka o Policji

 • Przyjęcie do służby w Policji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji), w terminie określonym przez Komendanta Głównego Policji, na dzień poprzedzający co najmniej dwutygodniowy termin rozpoczęcia studiów.
 • Uzyskanie skierowania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji na studia.
 • Na studia nauka o Policji skierowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z listami rankingowymi sporządzonymi przez Akademię Policji w Szczytnie w ramach limitów miejsc przyznanych dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Listy rankingowe dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji sporządza się według kolejności od najwyższej do najniżej liczby punktów.
 • W przypadku rezygnacji kandydata, skierowana zostaje kolejna osoba z rezerwowych list rankingowych poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia z listy rezerwowej kandydat zobligowany jest uzyskać skierowanie na studia i złożyć wymagane dokumenty.
 • W przypadku niewykorzystania przez komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji przyznanego limitu miejsc, Komendant-Rektor może rozdysponować ten limit na pozostałe garnizony.

UWAGA!

Kandydaci, którzy w ramach przyznanego limitu dla komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie zostaną skierowani na te studia pomimo zakwalifikowania na nie, nie będą mogli uzyskać statusu studenta Akademii Policji w Szczytnie.
 

Tabela nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

Etap I rekrutacji - Rejestracja w systemie IRK, termin: od 15 lipca do 30 sierpnia 2024 roku.

Etap II rekrutacji - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, termin: od 15 lipca do 30 sierpnia 2024 roku.

Etap III rekrutacji - Wstępny egzamin* pisemny dla kandydatów, którzy posiadają:

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ustęp 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1327 ze zmianami);
 2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ustęp1 ustawy, o której mowa w punkcie 4;
 3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 roku;

Termin: 3 września 2024 roku. *Egzamin wstępny tylko dla osób posiadających tzw. „maturę zagraniczną”.

Etap IV rekrutacji - Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia (do kandydatów i jednostek), termin: do 6 września 2024 roku.

Etap V rekrutacji - Przesłanie listy osób zakwalifikowanych do jednostek celem weryfikacji udzielonej zgody na podjęcie studiów, termin: do 11 września 2024 roku

Etap VI rekrutacji - Złożenie kompletu dokumentów, termin: do 18 września 2024 roku.

Etap VII rekrutacji - Dobieranie kandydatów z list rezerwowych: termin: do 20 września 2024 roku.

Etap VIII rekrutacji - Opublikowanie list kandydatów przyjętych na studia (do kandydatów i jednostek), termin: 26 września 2024 roku.


 

Tabela nr 2. Kryteria decydujące o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji (łączna liczba punktów przeliczeniowych uzyskanych za każdy niżej wymieniony przedmiot)

% punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe:

 1. Język polski,
 2. Język obcy nowożytny;

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej):

 1. Historia albo
 2. Geografia albo
 3. Matematyka albo
 4. Wiedza o społeczeństwie albo
 5. Fizyka albo
 6. Chemia albo
 7. Biologia

Oceny uzyskane z przedmiotów  w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty:

 1. Historia albo wiedza o społeczeństwie,
 2. Geografia albo matematyka,
 3. Fizyka albo chemia,
 4. Biologia,
 5. Język polski albo język obcy nowożytny.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 29.03.2024
Data publikacji : 19.03.2021
Data modyfikacji : 02.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Monika Hainowska
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry