DOBÓR DO SŁUŻBY

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI PRZED UPŁYWEM 3 LAT OD DNIA ZWOLNIENIA Z TEJ SŁUŻBY

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI DO SŁUŻBY W POLICJI

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI PRZED UPŁYWEM 3 LAT OD DNIA ZWOLNIENIA Z TEJ SŁUŻBY

Planowane przyjęcie do służby w 2024 roku:

04 marca, 24 kwietnia, 08 lipca, 09 września, 30 października, 30 grudnia

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Oddział Prewencji Policji w Lublinie, Komenda Miejska Policji w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Zamościu oraz Komenda Powiatowa Policji w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której jest gotów się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoba objęta ewidencją wojskową powinna posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny przesłać pocztą lub osobiście złożyć w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00,

w siedzibie Sekcji Doboru  Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, numer telefonu 47- 811-46-55.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • kopie w  postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectwa służby oraz świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej, albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową  (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w każdej komendzie miejskiej/powiatowej Policji województwa lubelskiego oraz ze strony internetowej: www.lubelska.policja.gov.pl.

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani,  poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik  numer 12 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających sięo przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 606) :

Dodatkowo mile widziane jest posiadanie wykształcenia o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub posiadanie uprawnień: instruktora nauki jazdy, diagnosty samochodowego lub prawa jazdy kategorii D.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  MOŻNA  ZNALEŹĆ:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi artykuł 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 145) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 606).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2024 terminów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

nadinspektor  Artur BIELECKI

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 09.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
specjalista Justyna Pliszczyńska Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
do góry