DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI - DOBÓR DO SŁUŻBY - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

DOBÓR DO SŁUŻBY

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Planowane przyjęcie do służby w 2024 roku:

 • 04 marca,
 • 24 kwietnia,
 • 08 lipca,
 • 09 września,
 • 30 października,
 • 30 grudnia

w następujących jednostkach: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Oddział Prewencji Policji w Lublinie, Komenda Miejska Policji w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Zamościu oraz Komenda Powiatowa Policji w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie.

   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoba objęta ewidencją wojskową, powinna posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, powinny przesłać pocztą lub osobiście złożyć wymagane dokumenty w dniach: poniedziałek w godzinach 8.00-19.00, od wtorku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w niżej wymienionych jednostkach:

 

 

JEDNOSTKA

ADRES

1.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia

pokój 111D, telefon 47 811 46 55

 

ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza 73,

20-019 Lublin

 

2.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Plac Wojska Polskiego 23,

21-500 Biała Podlaska

3.

Komenda Miejska Policji w Chełmie

ulica Żwirki i Wigury 20,

22-100 Chełm

4.

Komenda Miejska Policji w Zamościu

ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2,

22-400 Zamość

5.

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

ulica Polna 1,

23-400 Biłgoraj

6.

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

ulica Narutowicza 20,

22-500 Hrubieszów

7.

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

ulica Jana Zamoyskiego 92,

23-300 Janów Lubelski

8.

Komenda Powiatowa Policji w Krasnystawie

ulica Okrzei 11, 23-300 Krasnystaw                                                             

9.

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

ulica Lubelska 83,

23-200 Kraśnik

10.

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

ulica Lubelska 57A,

21-100 Lubartów

11.

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

ulica Księży Wrześniewskich 10,

                     21-010 Łęczna                         

12.

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

ulica Międzyrzecka 9,

21-400 Łuków

13.

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

ulica Morwowa 4,

24-300 Opole Lubelskie

14.

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

ulica Wojska Polskiego 4,

21-200 Parczew

15.

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

ulica Wojska Polskiego 6,

24-100 Puławy

16.

Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

ulica Warszawska 100a,

21-300 Radzyń Podlaski

17.

Komenda Powiatowa Policji w Rykach

ulica Dolna 2,

08-500 Ryki

18.

Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Aleja Lotników Polskich 1,

21-047 Świdnik

19.

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

ulica Stefana Żeromskiego 4,

22-600 Tomaszów Lubelski

20.

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Aleja Józefa Piłsudskiego 51,

22-200 Włodawa

następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • kopie w  postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej, albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w każdej komendzie miejskiej/powiatowej Policji województwa lubelskiego oraz ze strony internetowej: www.lubelska.policja.gov.pl.


Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności, będą dodatkowo preferowani,  poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik numer 12 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 606) :

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 punktów,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe - ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 7 punktów,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 punktów,
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych - 6 punktów,
 • prawo jazdy kategorii ,,A’’ - 5 punktów,
 • prawo jazdy kategorii ,,C’’ - 5 punktów,
 • prawo jazdy kategorii ,,C+E’’ - 5 punktów,
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich - 5 punktów,
 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 punktów,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej - 5 punktów,
 • uprawnienia instruktora sportów walki (na przykład: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty,
 • dokument potwierdzający znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (zgodnie z załącznikiem numer 13 wyżej cytowanego rozporządzenia) - 4 punkty,
 • dokument potwierdzający znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (zgodnie z załącznikiem numer 13 wyżej cytowanego rozporządzenia) - 2 punkty.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  MOŻNA  ZNALEŹĆ:

Dodatkowo mile widziane jest posiadanie wykształcenia o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub posiadanie uprawnień: instruktora nauki jazdy, diagnosty samochodowego lub prawa jazdy kategorii D.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi artykuł 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 171 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 606).

 

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji określonych na rok 2024 terminów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

 

Komendant Wojewódzki Policji

w Lublinie                            

nadinspektor  Artur BIELECKI


                             

                                             zdjęcie przedstawiające funkcjonariuszy Policji, nad którymi widnieje napis zostań jednym z nas, lubelska.policja.gov.pl, tel. 478114655

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Oferujemy:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny system szkoleń,
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy).
Wymogi formalne

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel Polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoba objęta ewidencją wojskową, powinna posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego:
 • złożenie wymaganych dokumentów, aby wyświetlić należy kliknąć w następujący link: wymagane dokumenty,
 • ocena dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
 • test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania Policji,
 • ocena sprawności fizycznej kandydata do służby. Tor przeszkód można zobaczyć klikając w następujący link: tor przeszkód,
 • badanie psychologiczne, określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także ustalenie jego motywacji do podjęcia służby w Policji,
 • ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,
 • zatwierdzenie przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wskazanych etapów dostępne są w Informatorze dla kandydatów, aby wyświetlić należy kliknąć w link: Informator dla kandydatów

 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Adres:

ul. Gabriela Narutowicza 73,

20 - 019 Lublin

telefon 47 811 46-55,

faks - 47 811 15-23

adres e-mail: sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl


 

Metryczka

Data wytworzenia : 29.12.2023
Data publikacji : 29.12.2023
Data modyfikacji : 04.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Monika Hainowska
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry