Licencja detektywa - Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Licencja detektywa

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. ukończyła 21 lat,
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat,
8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
10. zdała egzamin na licencję detektywa, zwany dalej egzaminem, przed właściwą komisją egzaminacyjną albo uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o licencję detektywa:
1. pisemny wniosek o wydanie licencji detektywa skierowany do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji (wniosek winien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis wnioskującego),
2. kopia stron dowodu osobistego zawierająca imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia /oryginał do wglądu/,
3. kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia /oryginał do wglądu/,
4. pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji o pełnej zdolności do czynności prawnych - podpisane w obecności pracownika WPA KWP w Lublinie,
5. pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji stwierdzające, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe- podpisane w obecności pracownika WPA KWP w Lublinie,
6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (oryginał),
7. wskazane jest: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji stwierdzające, że w ciągu ostatnich 5 lat nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - podpisane w obecności pracownika WPA KWP w Lublinie
8. oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,
9. oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną albo decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa,
10. dwie fotogafie o wym. 2,5 x 3,5 cm,

 


Wykaz aktów prawnych

1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110) z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 17).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  09 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1879 ).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2020).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1557).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych (Dz.U. 2011 nr 143 poz. 848).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2011 nr 142 poz. 834)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1511).

Metryczka

Data publikacji 30.04.2014
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Sławomir Watrak
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Krzysztof Martirosjan Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry