Broń pozbawiona cech użytkowych - Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Broń pozbawiona cech użytkowych

POZBAWIANIE  BRONI PALNEJ CECH UŻYTKOWYCH

 

Kwestie procedury pozbawiania broni palnej cech użytkowych reguluje art. 6a Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 52 poz. 525) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych  (Dz.U.2004 Nr 94 poz. 924).

Zgodnie z ww. przepisami: 

1. Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni, wydaną przez jednostkę uprawnioną i zatwierdzoną przez jednostkę uprawnioną do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych.

2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych rozumie się pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe.

3. Uprawnionym przedsiębiorcą do pozbawiania cech użytkowych jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania broni, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036).

4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech użytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną. Potwierdzenie pozbawienia cech użytkowych odnotowuje się w ewidencji broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzonej przez tę jednostkę.

5. Broń palną pozbawioną cech użytkowych oznakowuje się w sposób wskazujący, że została ona pozbawiona tych cech.

6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech użytkowych oraz dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną jest odpłatne.

7. Jednostkami uprawnionymi do wydania specyfikacji technicznej są podmioty posiadające na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) uprawnienia do wytwarzania broni palnej lub wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9 ust. 4 tej ustawy jako instytucje uprawnione do wydawania opinii w zakresie wytwarzania i obrotu bronią i amunicją. 

8. Jednostki, o których mowa wyżej, wydają specyfikacje techniczne w odniesieniu do tych rodzajów broni palnej, które wytwarzają. 

9. W odniesieniu do rodzajów broni palnej niewytwarzanych przez jednostki, o których mowa  wyżej, specyfikacje techniczne mogą wydawać:

-Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie,

-Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,

- Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej. 

10. Jednostką uprawnioną do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, typu i modelu i nanoszenia na niej stosownych oznaczeń jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji (CLK KGP).

11. CLK KGP zatwierdza jedną specyfikację techniczną dla danego modelu broni palnej. 

12. W razie przedstawienia CLK KGP do zatwierdzenia więcej niż jednej specyfikacji technicznej na dany model broni palnej lub innej niż aktualnie obowiązująca, CLK KGP zatwierdza tę specyfikację, która zapewnia bardziej efektywny sposób pozbawiania broni palnej cech użytkowych. W tym przypadku CLK KGP anuluje zatwierdzoną wcześniej specyfikację techniczną, o czym zawiadamia podmiot, który ją uzyskał. 

13. Posiadacz broni palnej, przekazując broń do jednostki uprawnionej do pozbawienia cech użytkowych, okazuje pozwolenie na broń

14. Przyjęcie broni palnej do pozbawienia cech użytkowych potwierdza się na piśmie. 

15. Broń palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych poddaje się następującym zmianom polegającym na: 

1) uniemożliwieniu właściwej współpracy każdej istotnej części broni palnej pozbawionej cech użytkowych z odpowiednimi istotnymi częściami broni palnej takiego samego rodzaju, typu i modelu niepozbawionej cech użytkowych; 

2) uniemożliwieniu właściwego zadziałania układu uderzeniowego, odpalającego ładunek miotający naboju zarówno po uruchomieniu mechanizmu spustowego, jak i w inny sposób; 

3) uniemożliwieniu załadowania naboju dowolnej konstrukcji i kalibru do komory nabojowej w lufie lub komór nabojowych w bębnie nabojowym; 

4) uniemożliwieniu przemieszczania się pocisku wzdłuż całej długości lufy lub elementu ją zastępującego; 

5) wykonaniu w tylnej części przewodu lufy przelotowych otworów o przekroju co najmniej dwa razy większym niż przekrój wewnętrzny lufy. 

Przy wykonywaniu wymaganych zmian należy: 

1) stosować technologie napawania materiałem twardszym niż stosowany do wykonania zasadniczego elementu istotnej części broni; 

2) w przypadku konieczności wiercenia otworów pod kołki zaślepiające, należy wiercić je mimośrodowo w stosunku do zaślepianych otworów roboczych; jeżeli jest to technicznie możliwe, otwory pod kołki powinny być nieprzelotowe; 

3) stosować stalowe kołki zaślepiające o większej twardości niż materiał, z którego wykonano zasadnicze elementy istotnej części broni; 

4) stosowane połączenia na wcisk powinny wymagać do ich rozłączenia możliwie największych sił. 

16. Podmiot uprawniony do pozbawienia broni palnej cech użytkowych przekazuje egzemplarz broni palnej do potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania wraz z dokumentem, w którym stwierdza, że broń palna została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z właściwą specyfikacją techniczną, dołączając dowód dokonania opłaty za dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych broni palnej.

17. CLK KGP dokonuje oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych broni palnej w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty przekazania broni wraz z dokumentem i dowodem, o których mowa w pkt.16.

18. W przypadku potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej CLK KGP nanosi w sposób trwały na powierzchniach zewnętrznych wszystkich istotnych części broni oznaczenia, których wzór stanowi załącznik do cyt. wyżej rozporządzenia. Miejsce i technika naniesienia oznaczenia zależna jest od konstrukcji i materiału, z którego jest wykonana dana część broni palnej. 

20. O potwierdzeniu pozbawienia cech użytkowych broni palnej CLK KGP zawiadamia podmiot, który zlecił dokonanie potwierdzenia prawidłowości pozbawienia broni palnej cech użytkowych, informując o możliwości odebrania broni palnej w terminie 30 dni. Do broni palnej dołącza się dokument potwierdzający pozbawienie cech użytkowych. 

21. W przypadku niepotwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej przedstawionej do oceny, CLK KGP zawiadamia o tym podmiot zlecający dokonanie potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych. 

21. Opłata za wydanie specyfikacji technicznej wynosi 32 zł. Podmiot, który wydał specyfikację, może pobrać opłatę w wysokości niższej. 

22. Opłata za dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych wynosi 40 zł

23. Do czasu dokonania pierwszej rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych i potwierdzenia tego faktu w karcie rejestracyjnej broń traktuje się jako broń palną, na którą wydano pozwolenie.

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.04.2007
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry