Broń pneumatyczna - Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Broń pneumatyczna

BROŃ PNEUMATYCZNA

 

                   W rozumieniu ustawy o broni i amunicji, bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pociskuopuszczającego lufę lub element ją zastępujący  przekracza 17 J.

 

                   Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej  broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

 

                   Karta rejestracyjna broni pneumatycznej jest wydawana na  czas nieokreślony.

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni.

 

                   Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby która:  

1. Nie ma ukończonych 18 lat,

2. nie przedstawi:

a/ orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, wydanego przez uprawnionych lekarza i psychologa, stwierdzających, że nie należy ona do osób z zaburzeniami  psychicznymi wykazującymi istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnionych od alkoholu lub substancji psychotropowych,     

b/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.

 

W przypadku nie spełnienia wymogów o których mowa wyżej właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania broni pneumatycznej i może za pokwitowaniem przyjąć     tę broń do depozytu.

Koszty związane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń do rejestracji.

 

                   Osobom posiadającym zarejestrowaną broń pneumatyczną można unieważnić kartę rejestracyjną broni w przypadku:

a/ nie poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawieniu tych orzeczeń na żądanie organu Policji,

b/ nie zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu,

c/ naruszenie zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni,

d/ naruszenie wymogu uzyskania zgody na wywóz broni za granicę,

c/  używanie broni poza strzelnicą.

Osoba która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń.

Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni należy ją złożyć do depozytu właściwego organu Policji.

                                                                                                                                                                                         

                   Badania energii kinetycznej pocisków wystrzeliwanych z broni pneumatycznej mogą wykonywać wszystkie podmioty działające na podstawie koncesji udzielonej w oparciu o ustawę z dn. 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią ... (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm..) dysponujące  odpowiednim zapleczem  badawczym - w tym rusznikarze. Ponadto mogą je prowadzić instytucje naukowe  i badawcze mające w zakresie zadań statutowych konstruowanie oraz badanie broni i amunicji, osłon kuloodpornych (balistycznych).

Wysokość kosztów określania parametrów broni pneumatycznej regulowana jest przez rynek usług oferowanych przez ww. podmioty. Koszty te powinny być pokrywane przez:               

-  importera broni,

-  krajowego producenta,

-  sprzedawcę broni,

- właściciela broni, jeżeli nie posiada dokumentu stwierdzającego faktyczną wartość energii kinetycznej pocisku wystrzelonego z danej broni.

 

                   Odpowiedzialność cywilna i karna za treść dokumentu (zaświadczenia) itp określającego wartość energii wylotowej pocisków wystrzelonych z danego egzemplarza broni pneumatycznej ponosi wystawca takiego dokumentu. 

 

Metryczka

Data publikacji 04.04.2007
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry