Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Pozwolenie na broń na okaziciela (obiektową)

POZWOLENIE NA BROŃ NA OKAZICIELA (OBIEKTOWĄ)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

81 535 57 55  

 

Świadectwo broni może być wydane:

 

1. Przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony.

2. Przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji.

3. Podmiotom prowadzącym strzelnicę.

4. Szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,

5. Podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

6. Urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

 

I Przedsiębiorcy i jednostki organizacyjne, które na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez kierownika jednostki organizacyjnej który powołał Wewnętrzną Służbę Ochrony, powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę broni.

 

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

a)  stan etatowy dwóch zmian, aktualnie zatrudnionych pracowników ochrony w ramach powołanej WSO, którzy posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

b)  liczbę konwojów ochranianych w jednym czasie przy wykorzystaniu do ich ochrony niezbędnej ilości broni palnej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię protokołu powołania WSO,

b) kserokopię strony pierwszej oraz części IV i VI uzgodnionych planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – gdzie do ochrony niezbędna jest broń,

c) wykaz osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia wraz z numerem licencji i wskazaniem Komendy Wojewódzkiej Policji która wydała daną licencję,

d) kserokopię instrukcji konwojowej,

e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

- tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 1193 (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy) zł

 

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta:

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

 

Z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zwalnia się m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

 

II Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez przedsiębiorcę, który posiada koncesję MSWiA zezwalającą na świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, powinien zawierać:

a) uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

b) dane dotyczące liczby konwojów ochranianych w jednym czasie przy wykorzystywaniu do ich ochrony niezbędnej ilości broni palnej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię koncesji MSWiA,

b) kserokopię zawartych umów do realizacji których niezbędna jest broń palna,

c) kserokopię rejestru zawartych umów oraz ksiąg realizacji umów zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27.05.1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania (Dz.U.Nr 69, poz. 458). Dotyczy wszystkich umów do realizacji których niezbędna jest broń,

d) wykaz osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia wraz z numerem licencji i wskazaniem Komendy Wojewódzkiej Policji, która wydała daną licencję oraz numerem legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni

e) wykaz osób odpowiedzialnych za przechowywanie i ewidencjonowanie broni i amunicji,

f) kserokopię strony pierwszej oraz części IV i VI uzgodnionych planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – do których ochrony niezbędna jest broń,

g) kserokopię książki służby konwojowej,

h) dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

- tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 1193 (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy) zł

 

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta:

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

 

III  Podmioty prowadzące strzelnicę:

 

Wraz z wnioskiem  o wydanie pozwolenia na broń obiektową należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej tj. strzelnicy sportowej,

b) kserokopię decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,

c) wykaz osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę - posiadających legitymację „osoby dopuszczonej do posiadania broni” w celu  prowadzenia strzelnicy lub w celu szkoleniowym,

d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

- tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 1193 (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy) zł

 

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta:

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

 

IV Szkoły, organizacje sportowe i łowieckie, stowarzyszenia obronne w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub inne placówki oświatowe oraz organizatorzy kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony:

 

Wraz z wnioskiem  o wydanie pozwolenia na broń obiektową należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające prowadzenie danej działalności statutowej lub gospodarczej,

b) wskazanie strzelnicy sportowej na której będzie użytkowana broń,

c) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację „osoby dopuszczonej do posiadania broni” w celu prowadzenia strzelnicy lub szkoleniowym,

d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

- tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 1193 (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy) zł

 

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta:

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

 

Z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zwalnia się m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

 

V Podmioty wykonujące zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych:

 

Wraz z wnioskiem  o wydanie pozwolenia na broń obiektową należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające prowadzenie zadań związanych z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

b) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację „osoby dopuszczonej do posiadania broni” w celach realizacji przedsięwzięć artystycznych,

c) dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

- tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 1193 (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy) zł

 

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta:

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

 

Z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zwalnia się m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

 

VI Urzędy, instytucje, zakłady, przedsiębiorstwa i inne podmioty, którym pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu: 

Wraz z wnioskiem  o wydanie pozwolenia na broń obiektową należy dołączyć:

b) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację „osoby dopuszczonej do posiadania broni” w celach ochrony osobistej,

c) dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

- tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 1193 (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy) zł

 

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta:

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

 

Z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zwalnia się m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Metryczka

Data publikacji 14.02.2014
Data modyfikacji 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski- Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Krzysztof Martirosjan Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
sierż. Krzysztof Martirosjan

Nawigacja

do góry