Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Pozwolenie na broń do celów łowieckich

POZWOLENIE NA BROŃ DO CELÓW ŁOWIECKICH

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

         Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na ww. broń powinna mieć ukończone 21 lat.

         Na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie na broń do celów łowieckich może być wydane osobie która ukończyła 18 lat.

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Powinno ono zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty

b) imię i nazwisko wnioskodawcy

c) datę i miejscowość urodzenia

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym

e) nr PESEL, nr dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania

f) określenie rodzaju broni o którą wnioskodawca ubiega się

g) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać na pozwolenie, np. jeden egzemplarz broni palnej myśliwskiej śrutowej

h) określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do celów łowieckich

i) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia

j) podpis wnioskodawcy

 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 (słownie: dwieście czterdzieści dwa) zł

 

         Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

         W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

         Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14  20-109 Lublin.

 

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

!!! UWAGA !!!

         Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jego wydania.

 

4. Zaświadczenie o zdaniu egzaminów w Polskim Związku Łowieckim (zgodnych z rodzajem broni myśliwskiej o którą strona się ubiega).

 

5. Legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego ważna na rok w którym strona ubiega się o wydanie pozwolenia na broń myśliwską - do wglądu.

 

         Pozwolenie na broń zgodnie z art. 12 Ustawy o broni i amunicji ... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. W pozwoleniu m. in. określa się:

- cel w jakim zostało wydane

- rodzaj broni

- liczbę egzemplarzy broni.

            Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

            Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 (siedemnaście) zł.

            Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

         Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakupu.

         Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

- 81 535 42 99

 

Metryczka

Data publikacji 14.02.2014
Data modyfikacji 04.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski- Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry