Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

POZWOLENIA NA BROŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INFORMACJE OGÓLNE

 

         Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 2012 poz. 576 ze zm.) określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji a także przewozu jej przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadania broni przez cudzoziemców. Reguluje również zasady funkcjonowania strzelnic.

 

Zasady wydawania pozwoleń na broń:

  • pozwolenie na broń może być wydane tylko na zasadach określonych w ustawie,
  • właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni
  • broń palną i amunicję można posiadać tylko na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego dla miejsca zamieszkania strony komendanta wojewódzkiego Policji (dla żołnierzy zawodowych - właściwego organu wojskowego - Żandarmerii Wojskowej)
  • broń pneumatyczną (o energii początkowej pocisku powyżej 17 J), miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia określone w art.4 ust.1 pkt 4 Ustawy ... tj. broń białą w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, kastety i nunczaki, pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierające wkładki z takiego materiału, pałki wykonane z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału imitujące kij bejsbolowy, kusze, paralizatory elektryczne (o parametrze powyżej 10 mA prądu w obwodzie) można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji
  • pozwolenie na broń wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na czas nieokreślony

 

         Zgodnie z treścią art. 11 cyt. Ustawy pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

 

1)  gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;

2)  używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na  podstawie zezwolenia właściwego organu;

3)  używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

4)  dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5)  dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;

6)  posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

7)  posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;

8)  posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;

9)  posiadania broni pneumatycznej;

10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;

11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

 

         Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1)    niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)    z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3)    wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4)    uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5)    nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)    stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

-      przeciwko życiu i zdrowiu,

-      przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

2. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.

 

Metryczka

Data publikacji 15.04.2015
Data modyfikacji 04.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Roland Kuperski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry