Umowa użyczenia broni - Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Umowa użyczenia broni

               UMOWA UŻYCZENIA BRONI
 
W dniu ...................................... w .................................................... pomiędzy:
                                                                                               (miejscowość)
1. ........................................................ zamieszkałym …………………………………………………
 
 
                    (nazwisko i imię)                                                        (adres stałego zamieszkania)      
                                                               

legitymującym się dow. osob. nr .................................... nr PESEL ………………………………..
 
zwanym dalej użyczającym z jednej strony a
 
2. . ........................................................ zamieszkałym …………………………………………………
                    (nazwisko i imię)                                                          (adres stałego zamieszkania)      
                                                              
legitymującym się dow. osob. nr .................................... nr PESEL ……………………………
 
zwanym dalej biorącym ze strony drugiej, zawarta została umowa o następującej treści:
                                                                § 1
Użyczający oświadcza, że:
1. jest właścicielem broni myśliwskiej/sportowej ................................................................
                            (nazwa broni, kaliber)
o numerze .......................................................
zwanej dalej przedmiotem użyczenia
2. Na broń, o której mowa w pkt 1, posiada zezwolenie wydane
 
    przez KW Policji w    .......................................    w dniu ......................................
 
    seria .................. nr ......................................
 
         § 2
 
Biorący oświadcza, że posiada ważne pozwolenie na ................................ broń myśliwską/sportową,                             
                                                                                                       (rodzaj broni )
   wydane przez KW Policji w ..............................................       w dniu ......................................
 
 seria .................... nr ......................................
                                                                           § 3
 
1.   Użyczający oddaje przedmiot niniejszej umowy, zezwala na bezpłatne używanie go
       biorącemu a biorący przejmuje go do użytkowania.
 2.    Biorący oświadcza, iż przedmiot umowy wykorzystywał zgodnie z obowiązującymi
        przepisami prawa.
 
    § 4
 
Umowa niniejsza zawarta została na okres do ...................................... (na czas nieokreślony)
 
                                                                            § 5
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 
                                                                             § 6
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
......................................                                                                                              ......................................
      (użyczający)                                                                                                            (biorący)

 

Metryczka

Data publikacji 29.10.2008
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry