Umowa kupna-sprzedaży broni - Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Umowa kupna-sprzedaży broni

 

 
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY BRONI
 
W dniu ……………………. w …………………………
                                                  / miejscowość /
Ja niżej podpisany/a/..............................................................................
 
zamieszkały/a/ w .............................. ul..................................................
 
posiadający/a/ pozwolenie na broń wydane przez KW Policji w ................
 
seria............nr......................................
 
legitymujący się dow. osob. nr............................nr PESEL…………………..
 
wydanym przez.........................................................................................
 
sprzedaję broń: rodzaju................................ marki.................................
 
nr ................................ kal. ..................... rok produkcji ........................
 
będącą moją własnością, kupującemu  ..............................................
 
zamieszkałemu w .................................. ul. ............................................
 
posiadającemu zezwolenie na zakup tego rodzaju broni, wydane przez :
KW Policji w ..................................         nr ......................................
 
legitymującemu się dow. osob. nr.....................nr PESEL……………………
 
wydanym przez.........................................................................................
 
za sumę ............................. zł. , słownie .................................................
 
Kupujący ponosi koszty opłaty skarbowej związanej z zakupem.
Umowa jest sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach.
 
       
SPRZEDAJĄCY                                               KUPUJĄCY
 
              
 
...............................................                        ................................................
                           / podpis /                                                                                        / podpis /
 
 

Metryczka

Data publikacji 29.10.2008
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry