Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Dopuszczenie do posiadania broni do celów szkoleniowych

DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI DO CELÓW SZKOLENIOWYCH o którym mowa w art.  30 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U.z 2004 roku, Nr 52, poz.525 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

1. podanie o wydanie decyzji dopuszczającej do posiadania broni w celach szkoleniowych,

 

2. orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań do dysponowania bronią, wystawione przez uprawnionego lekarza i psychologa,

 

3. umowa o zatrudnieniu zawarta z podmiotem posiadającym pozwolenie na broń na okaziciela tzw. świadectwo broni,

 

4. uprawnienia do prowadzenia szkolenia strzeleckiego nabyte w jednostkach oganizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego, uprawnienia do prowadzenia zajęć z przysposobienia obronnego,

 

5. potwierdzenie odbycia przeszkolenia w zakresie udzielania pomocy medycznej,

 

6. dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 10 (słownie: dziesięć) zł.

 

            Powyższej wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

 

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

            W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

            Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14  20-109 Lublin.

 

            Osoba występująca o wydanie decyzji dopuszczającej do posiadania broni, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 ze zm.) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących poiadania i użytkowania broni oraz części praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego poslugiwania się bronią danego rodzaju.

 

            Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłożenie organowi wydającemu dopuszczenie dowodu wniesienia opłaty skarbowej na kwotę 1000 (słownie: jeden tysiąc) zł.

 

            Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 (słownie: sto) zł.

Metryczka

Data publikacji 30.08.2007
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry