Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

POZWOLENIE NA BROŃ DO CELÓW REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH

 

PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA:

         Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich powinna mieć ukończone 21 lat.

 

Wymagane dokumenty:

1.Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

         Podanie powinno zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty

b) imię i nazwisko wnioskodawcy

c) datę i miejscowość urodzenia

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym

e) nr PESEL, nr dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania

f) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać na pozwolenie

g) określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do celów rekonstrukcji historycznych.

h) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia

i) w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności w związku z którymi wnioskodawca ubiega się o pozwolenie na broń.

j) podpis wnioskodawcy

 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 (słownie: dwieście czterdzieści dwa) zł.

 

         Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

         W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

         Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14  20-109 Lublin.

 

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

!!! UWAGA !!!

         Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jego wydania.

 

4. Zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych (art. 10 ust. 3 pkt 4 Ustawy o broni  i amunicji).

 

         Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ... (Dz.U. Nr 19, poz. 241) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 

 

         Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłożenie organowi wydającemu pozwolenie dowodu wniesienia opłaty na kwotę 600 (słownie: sześćset) zł, dokonanej na konto:

NBP O/O w Lublinie

 83 1010 1339 0004 6222 3100 0000

 

         Za egzamin poprawkowy strona ponosi dodatkową opłatę w kwocie 300 (trzysta) zł.

 

         Pozwolenie na broń zgodnie z art. 12 Ustawy o broni i amunicji ... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. W pozwoleniu m. in. określa się:

- cel w jakim zostało wydane

- rodzaj broni

- liczbę egzemplarzy broni.

 

            Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

            Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 (siedemnaście) zł.

            Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

            Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty jej zakupu.

         Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

  • 81 535 57 55
  • 81 535 44 76

Metryczka

Data publikacji 14.02.2014
Data modyfikacji 04.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski- Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry