Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

Licencja detektywa

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. ukończyła 21 lat,
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat,
8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w artykule 2 ustęp 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
10. zdała egzamin na licencję detektywa, zwany dalej egzaminem, przed właściwą komisją egzaminacyjną albo uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o licencję detektywa:
1. pisemny wniosek o wydanie licencji detektywa skierowany do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji (wniosek winien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis wnioskującego),
2. kopia stron dowodu osobistego zawierająca imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia /oryginał do wglądu/,
3. kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia /oryginał do wglądu/,
4. pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji o pełnej zdolności do czynności prawnych - podpisane w obecności pracownika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
5. pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji stwierdzające, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane w obecności pracownika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (oryginał),
7. wskazane jest: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji stwierdzające, że w ciągu ostatnich 5 lat nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - podpisane w obecności pracownika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
8. oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,
9. oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną albo decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa,
10. dwie fotogafie o wymiarach 2,5 x 3,5 centymetra.

Kontakt telefoniczny:

- 47 811 4998

- 47 811 4999

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
kom. Krzysztof Widomski Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Widomski
do góry