Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

Broń pneumatyczna

BROŃ PNEUMATYCZNA

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji, bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 dżuli.

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Karta rejestracyjna broni pneumatycznej jest wydawana na czas nieokreślony.

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni.

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby która:  

1. Nie ma ukończonych 18 lat,

2. nie przedstawi:

a) orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, wydanych przez uprawnionych lekarza i psychologa, stwierdzających, że nie należy ona do osób z zaburzeniami  psychicznymi, wykazującymi istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnionych od alkoholu lub substancji psychotropowych,     

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.

W przypadku nie spełnienia wymogów o których mowa wyżej właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania broni pneumatycznej i może za pokwitowaniem przyjąć tę broń do depozytu.

Koszty związane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń do rejestracji.

 

                                                                                                                                                                                         

             

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
kom. Krzysztof Widomski Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Widomski
do góry