Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

POZWOLENIE NA BROŃ DO CELÓW PAMIĄTKOWYCH

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń do celów pamiątkowych powinna mieć ukończone 21 lat.

Wymagane dokumenty:

1.Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Podanie powinno zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty,

b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

c) datę i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym,

e) numer PESEL, numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,

f) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać na pozwolenie,

g) określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do celów pamiątkowych,

h) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia,

i) w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności w związku z którymi wnioskodawca ubiega się o pozwolenie na broń do celów pamiątkowych,

j) czytelny podpis wnioskodawcy.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 złotych.

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14, 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw Numer 225, pozycja 1635).

Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14  20-109 Lublin.

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

!!! UWAGA !!!

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty jego wydania.

4. Dokumenty potwierdzające  nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.

Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń do celów pamiątkowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ... (Dziennik Ustaw Numerr 19, pozycja 241 ze zmianami) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłożenie organowi wydającemu pozwolenie dowodu wniesienia opłaty na kwotę 550 złotych dokonanej na konto:

NBP O/O w Lublinie 83 1010 1339 0004 6222 3100 0000.

Za egzamin poprawkowy strona ponosi dodatkową opłatę w kwocie 275 złotych.

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

W pozwoleniu określa się:

- cel w jakim zostało wydane,

- rodzaj broni,

- liczbę egzemplarzy broni.

Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

  • 47 811 4965
  • 47 811 4939

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
kom. Krzysztof Widomski Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Widomski
do góry