Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

POZWOLENIE NA BROŃ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH

PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA:

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich powinna mieć ukończone 21 lat.

Wymagane dokumenty:

1.Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Podanie powinno zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty,

b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

c) datę i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym,

e) numer PESEL, numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,

f) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać na podstawie pozwolenia,

g) określenie rodzajów broni o które wnioskodawca ubiega się,

h określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do celów kolekcjonerskich,

i) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia,

j) w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności w związku z którymi wnioskodawca ubiega się o pozwolenie na broń,

k) podpis wnioskodawcy.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 złotych

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14, 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin  95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw Numer 225, pozycja 1635).

Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14  20-109 Lublin.

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

!!! UWAGA !!!

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty jego wydania.

4. Zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.       

5. Statut lub regulamin stowarzyszenia którego wnioskodawca jest członkiem.

Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ... (Dziennik Ustaw Numer 19, pozycja 241 ze zmianami) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłożenie organowi wydającemu pozwolenie dowodu wniesienia opłaty na kwotę 1150 złotych na konto:

NBP O/O w Lublinie   83 1010 1339 0004 6222 3100 0000

Za egzamin poprawkowy strona ponosi dodatkową opłatę w kwocie 575 złotych.

Pozwolenie na broń zgodnie z artykułem 12 ustawy o broni i amunicji ... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

W pozwoleniu m. in. określa się:

- cel w jakim zostało wydane,

- rodzaj broni,

- liczbę egzemplarzy broni.

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty jej zakupu.

Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

47 811 4965

47 811 4939

Metryczka

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
kom. Krzysztof Widomski Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Widomski
do góry