Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

POZWOLENIE NA BROŃ  DO CELÓW SPORTOWYCH

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń powinna mieć ukończone 21 lat.

Na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń do celów sportowych może być wydane osobie która ukończyła 18 lat.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Podanie powinno zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty,

b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

c) datę i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym,

e) numer PESEL, numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,

f) określenie rodzaju i liczby egzemplarzy broni o którą wnioskodawca ubiega się,

g) określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do celów sportowych,

h) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia,

i) podpis wnioskodawcy.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 złotych

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14, 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw Numer 225, pozycja 1635).

Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14  20-109 Lublin.

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

!!! UWAGA !!!

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty jego wydania.

4. Zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim.

5. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uprawiania sportu o charakterze strzeleckim oraz przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa (patent strzelecki).

Dokument ten wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

6. Licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Pozwolenie na broń zgodnie z artykułem 12 ustawy o broni i amunicji ... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. W pozwoleniu określa się:

- cel w jakim zostało wydane,

- rodzaj broni,

- liczbę egzemplarzy broni.

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty jej zakupu.

Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

- 47 811 4968

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2020
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
kom. Krzysztof Widomski Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Widomski
do góry