Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

 

POZWOLENIE NA BROŃ DO OCHRONY OSOBISTEJ, OCHRONY OSÓB I MIENIA.

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na ww. broń powinna mieć ukończone 21 lat.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Powinno ono zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty,

b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

c) datę i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym,

e) numer PESEL, numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,

f) określenie rodzaju broni o którą wnioskodawca ubiega się (palna bojowa, palna gazowa, palna alarmowa),

g) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać na pozwolenie,

h) określenie celu posiadania broni - do ochrony osobistej lub/i ochrony osób lub/i ochrony mienia,

i) określenie czy ubiega się o pozwolenie na broń z prawem noszenia czy też bez prawa noszenia a jedynie do przechowywania jej w miejscu zamieszkania,

j) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia,

k) wskazanie ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia - w przypadku pozwolenia na broń do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia jest to w szczególności stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia,

l) podpis wnioskodawcy.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 (dwieście czterdzieści dwa) złote

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin   95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw Numer 225, pozycja 1635).

Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14, 20-109 Lublin.

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

!!! UWAGA !!!

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jego wydania.

Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń palną bojową lub gazową lub alarmową zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ... (Dziennik Ustaw Numer 19, pozycja 241 ze zmianami) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłożenie organowi wydającemu pozwolenie dowodu wniesienia opłaty na kwotę 500 (słownie: pięćset) złotych, dokonanej na konto:

NBP O/O w Lublinie

83 1010 1339 0004 6222 3100 0000

Za egzamin poprawkowy strona ponosi dodatkową opłatę w kwocie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Pozwolenie na broń zgodnie z artykułem 12 ustawy o broni i amunicji ... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

W pozwoleniu określa się:

- cel w jakim zostało wydane

- rodzaj broni

- liczbę egzemplarzy broni.  

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z wydanym pozwoleniem i amunicji do tej broni.

Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 (siedemnaście) złotych.

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakupu.

Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

Informacje:

- 47 811 4965 - broń palna bojowa 

- 47 811 4948 - broń palna gazowa

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2020
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
kom. Krzysztof Widomski Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Widomski
do góry