Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

 

POZWOLENIE NA BROŃ DO OCHRONY OSOBISTEJ, OCHRONY OSÓB I MIENIA.

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

         Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na ww. broń powinna mieć ukończone 21 lat. Wymagane dokumenty:

1. Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

         Powinno ono zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty

b) imię i nazwisko wnioskodawcy

c) datę i miejscowość urodzenia

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym

e) nr PESEL, nr dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania

f) określenie rodzaju broni o którą wnioskodawca ubiega się (palna bojowa, palna gazowa, palna alarmowa)

g) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać na pozwolenie, np. jeden egzemplarz broni palnej gazowej

h) określenie celu posiadania broni - do ochrony osobistej lub/i ochrony osób lub/i ochrony mienia

i) określenie czy ubiega się o pozwolenie na broń z prawem noszenia czy też bez prawa noszenia a jedynie do przechowywania jej w miejscu zamieszkania

j) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia

k) wskazanie ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia - w przypadku pozwolenia na broń do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia jest to w szczególności stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

l) podpis wnioskodawcy

 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 (słownie: dwieście czterdzieści dwa) zł

 

         Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

 

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

         W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

         Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14  20-109 Lublin.

 

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

 

!!! UWAGA !!!

         Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jego wydania.

 

         Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń palną bojową lub gazową lub alarmową zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ... (Dz.U. Nr 19, poz. 241 ze zm.) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 

 

         Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłożenie organowi wydającemu pozwolenie dowodu wniesienia opłaty na kwotę 500 (słownie: pięćset) zł, dokonanej na konto:

 

NBP O/O w Lublinie

 83 1010 1339 0004 6222 3100 0000

 

         Za egzamin poprawkowy strona ponosi dodatkową opłatę w kwocie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) zł.

 

         Pozwolenie na broń zgodnie z art. 12 Ustawy o broni i amunicji ... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. W pozwoleniu m. in. określa się:

- cel w jakim zostało wydane

- rodzaj broni

- liczbę egzemplarzy broni.

           

         Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

            Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 (siedemnaście) zł.

            Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin

Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

         Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakupu.

         Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

- 81 535 45 95 - broń palna bojowa i alarmowa

- 81 535 43 04 - broń palna gazowa

Metryczka

Data publikacji 14.02.2014
Data modyfikacji 04.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski- Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry