Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

 

POZWOLENIE NA BROŃ DO OCHRONY OSOBISTEJ, OCHRONY OSÓB I MIENIA.

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na ww. broń powinna mieć ukończone 21 lat.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Powinno ono zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty,

b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

c) datę i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym,

e) numer PESEL, numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,

f) określenie rodzaju broni o którą wnioskodawca ubiega się (palna bojowa, palna gazowa, palna alarmowa),

g) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać na pozwolenie,

h) określenie celu posiadania broni - do ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia,

i) określenie czy ubiega się o pozwolenie na broń z prawem noszenia czy też bez prawa noszenia a jedynie do przechowywania jej w miejscu zamieszkania,

j) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia,

k) wskazanie ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia - w przypadku pozwolenia na broń do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia jest to w szczególności stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, Funkcjonariusze służb mundurowych posiadających przydzieloną broń służbową- dodatkowo za ważną przyczynę uznaje się chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskie.

l) podpis wnioskodawcy.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 (dwieście czterdzieści dwa) złote

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin   95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn.zm).

Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14, 20-109 Lublin.

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

!!! UWAGA !!!

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jego wydania.

Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń palną bojową lub gazową lub alarmową zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ... (Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 1475) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,(Dziennik Ustaw 2022r. poz. 2516 z późn.zm) oraz przepisów wydanych na jej podstawie oraz znajomości przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczna część egzaminu trwa 30 minut i jest przeprowadzana w formie testu. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 18 pytań.

Część praktyczna egzaminu obejmuje: sprawdzenie wiedzy w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, zasad działania danej broni oraz bezpiecznego posługiwania się tą bronią, określania części broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie, a także umiejętności prawidłowego rozkładania i składania oraz ładowania i rozładowywania broni palnej, rozpoznawania i usuwania zacięć tej broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni palnej.

Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa powyżej, oraz zaliczy sprawdzian strzelecki ze wszystkich rodzajów broni palnej objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłożenie organowi wydającemu pozwolenie pisemny dowodu wniesienia opłaty nie później niż dwa dni przed dniem przystąpienia do egzaminu, dokonanej na konto:

NBP O/O w Lublinie

83 1010 1339 0004 6222 3100 0000

w wysokości 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń, stawka odpłatności za egzamin dla uzyskania pozwolenia na broń wynosi: 648,00 zł

Za egzamin poprawkowy strona ponosi dodatkową opłatę w  wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego, stawka odpłatności za egzamin poprawkowy dla uzyskania pozwolenia na broń wynosi: 360,00 zł.

 

Pozwolenie na broń zgodnie z artykułem 12 ustawy o broni i amunicji ... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

W pozwoleniu określa się:

- cel w jakim zostało wydane

- rodzaj broni

- liczbę egzemplarzy broni.  

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z wydanym pozwoleniem i amunicji do tej broni.

Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 (siedemnaście) złotych.

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14 lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakupu.

Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

Informacje:

- 47 811 4965 - broń palna bojowa 

- 47 811 4948 - broń palna gazowa

- 47 811 4994, 47 811 4999- broń palna bojowa funkcjonariusze służb mundurowych

Metryczka

Data publikacji : 20.10.2023
Data modyfikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel
Osoba udostępniająca informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel
do góry