Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

Pracownicy ochrony

Osoby będące zainteresowane wpisem na listę pracowników kwalifikowanych są zobowiązane do dostarczenia następujących dokumentów:

1) pisemny wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (fizycznej lub zabezpieczenia technicznego), 
2) kserokopia dowodu osobistego,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu),
4) oświadczenie wnioskodawcy:
 a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.

5) kserokopia zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (oryginał do wglądu)
 lub
5a) kserokopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (oryginał do wglądu),
6) oryginały orzeczeń (lekarskiego  i psychologicznego) o których mowa w artykule 26 ustęp 3 punkt 7 albo artykule 27 ustęp 2 punkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia, potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony,
7) decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej albo w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego – jeżeli taka decyzja była wydana,
8) oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w w kwocie 17 złotych.

Po dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników (ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego), Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, wyda wnioskodawcy stosowne zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Postepowań Administracyjnych KWP w Lublinie - ulica Gospodarcza 1 B (budynek Komisariatu VI Policji w Lublinie)
Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 9.00-17.00, od wtorku do czwartku 10.00-14.00.

lub kierować na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ulica Gospodarcza 1 B, 20- 213 Lublin.

W przypadku przesłania drogą korespondencyjną wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (fizycznej lub zabezpieczenia technicznego) kserokopie wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z artykułem 76 a paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 256 ze zmianami) zgodność z oryginałem powyższych dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika.

Kontakt telefoniczny:

- 47 811 4998 

-47 811 4999

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
kom. Krzysztof Widomski Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Widomski
do góry