Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

POZWOLENIE NA BROŃ DO CELÓW SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń do celów szkoleniowych powinna mieć ukończone 21 lat.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Podanie powinno zawierać następujące elementy:

a) oznaczenie miejscowości i daty,

b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

c) datę i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu wraz z kodem pocztowym,

e) numer PESEL, numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,

f) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać na pozwolenie,

g) określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do celów szkoleniowych,

h) wskazanie miejsca w którym po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia broń będzie przechowywana z określeniem sposobu jej zabezpieczenia,

i) w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności w związku z którymi wnioskodawca ubiega się o pozwolenie na broń do celów szkoleniowych,

j) podpis wnioskodawcy.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

a) tytuł wpłaty “za pozwolenie na broń” w kwocie 242 złotych

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14, 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn.zm).

Wniosek o zwrot przedmiotowej opłaty należy kierować bezpośrednio do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14  20-109 Lublin.

3.Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające, że osoba może dysponować bronią.

!!! UWAGA !!!

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty jego wydania.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim.

5. Dokumenty potwierdzające zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń palną do celów szkoleniowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ... (Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 1475) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,(Dziennik Ustaw 2022r. poz. 2516 z późn.zm) oraz przepisów wydanych na jej podstawie oraz znajomości przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczna część egzaminu trwa 30 minut i jest przeprowadzana w formie testu. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 18 pytań.

Część praktyczna egzaminu obejmuje: sprawdzenie wiedzy w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, zasad działania danej broni oraz bezpiecznego posługiwania się tą bronią, określania części broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie, a także umiejętności prawidłowego rozkładania i składania oraz ładowania i rozładowywania broni palnej, rozpoznawania i usuwania zacięć tej broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni palnej.

Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa powyżej, oraz zaliczy sprawdzian strzelecki ze wszystkich rodzajów broni palnej objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłożenie organowi wydającemu pozwolenie pisemny dowodu wniesienia opłaty nie później niż dwa dni przed dniem przystąpienia do egzaminu, dokonanej na konto:

NBP O/O w Lublinie 83 1010 1339 0004 6222 3100 0000

w wysokości 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń, stawka odpłatności za egzamin dla uzyskania pozwolenia na broń wynosi: 648,00 zł

Za egzamin poprawkowy strona ponosi dodatkową opłatę w  wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego, stawka odpłatności za egzamin poprawkowy dla uzyskania pozwolenia na broń wynosi: 360,00 zł.

w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego albo w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Stawka odpłatności za egzamin dla uzyskania pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi: 144,00 zł Stawka odpłatności za egzamin poprawkowy dla uzyskania pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi: 144,00 zł

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

W pozwoleniu określa się:

- cel w jakim zostało wydane,

- rodzaj broni,

- liczbę egzemplarzy broni.

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Powyższej opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin, ulica Wieniawska 14 20-109 Lublin lub na poniższy numer konta: 

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty jej zakupu.

Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

  • 47 811 4965
  • 47 811 4939

Metryczka

Data publikacji : 20.10.2023
Data modyfikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel
Osoba udostępniająca informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel
do góry