Informacje ogólne - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 

 

Informacje ogólne
 

         

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Wydział Prezydialny

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin

fax (081) 535 46 24

e-mail: prezydialny@lu.policja.gov.pl

 

wzór wniosku

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informuję, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji
  w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. (81) 535 44 25.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji
  w Lublinie – e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

1). udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej;

2). udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania – podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 1.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może spowodować brak możliwości udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek.

Metryczka

Data publikacji 11.10.2012
Data modyfikacji 19.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry