Petycje - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji. W przypadku braku właściwości KWP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
                                 ul. Narutowicza 73
                                 20-019 Lublin
 • doręczyć osobiście – w Biurze Przepustek KWP, przy ul. Narutowicza 73
  w godzinach 7.30 – 15.30
 • faksem – na numer: (81) 535 46 24
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres prezydialny@lu.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin,

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych KWP w Lublinie, e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.

 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji - na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres załatwienia sprawy w związku ze złożoną przez Panią/Pana petycją, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2016
Data modyfikacji 13.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek
do góry