2016 rok - Kontrole - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

2016 rok

I półrocze 2016 roku

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w I półroczu 2016 roku przeprowadził w oparciu o Ustawę z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej, Decyzję nr 65 MSW z dnia 31.05.2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10.02.2012 roku następujące kontrole.

W trybie zwykłym

W zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Puławach,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach,
 • Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie,
 • Wydziale Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W zakresie prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowych należności pieniężnych z tytułu zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, należności wynikających z tytułu podróży służbowych oraz zasadności naliczania i otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie.

W zakresie nadzoru przełożonych nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego w świetle obowiązujących przepisów w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku.

W zakresie opiniowania policjantów w świetle Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.08.2010 roku w sprawie opiniowania służbowego policjantów w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie.

W zakresie oceny przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w okresie od 01.01.2016 roku do dnia kontroli w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie.

W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie.

W zakresie nadzoru przełożonych nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie.

W zakresie wykonywania zadań i organizacji przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku.

W zakresie oceny przestrzegania przepisów bhp w trakcie wykonywania zadań przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

W zakresie prawidłowości dokumentowania i prowadzenia postępowań szkodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

W trybie uproszczonym

W zakresie prawidłowości nadawania kwalifikacji prawnej czynu w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych z uwzględnieniem kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia oraz kradzieży telefonów komórkowych oraz czynności wyjaśniających z uwzględnieniem kradzieży telefonów komórkowych oraz uszkodzeń mienia w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu - w myśl obowiązujących przepisów.

Wszystkie kontrolowane jednostki Policji województwa lubelskiego oraz komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformowały Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, że wnioski pokontrolne zostały wykonane w całości.

II półrocze 2016 roku

W trybie zwykłym

W zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji w:

 • Komendzie Miejskiej Policj w Lublinie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie.
 • Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
 • Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji i wykorzystania sprzętu transportowego w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
 • Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W zakresie nadzoru przełożonych nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego w świetle obowiązujących przepisów w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W zakresie opiniowania policjantów w świetle Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.08.2010 roku w sprawie opiniowania służbowego policjantów w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie.
 • Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W zakresie oceny przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w okresie od 01.01.2016 roku do dnia kontroli w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie.

 Przeprowadzone kontrole oceniono pozytywnie.

W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie. Przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie.

W zakresie oceny prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku ze służbą w Policji oraz wypadków przy pracy pracowników Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W zakresie wykonywania zadań i organizacji przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie. Przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trybie uproszczonym

W zakresie  prowadzenia poszukiwań za osobami ukrywającymi się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w Komendzie Powiatowej Policji w:

 • Łęcznej,
 • Puławach, 
 • Świdniku.

Przeprowadzone kontrole oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Wszystkie kontrolowane jednostki Policji województwa lubelskiego oraz komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformowały Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, że wnioski pokontrolne zostały wykonane w całości.

Powyższą informację, zgodnie z art.art. 6 ust.. 1 pkt. 4 lit. a Ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej, przekazuję w celu umieszczenia na stronie internetowej BIP  Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

             

 

Metryczka

Data publikacji : 18.05.2016
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry