Ewidencje i rejestry - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

 • - Dziennik podawczy - korespondencja wpływająca do Wydziału Finansów       
 • - Dziennik korespondencyjny - korespondencja wpływająca adresowana do Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów
 • - Rejestry pism wytworzonych
 • - Wykazy zbiorcze poczty wychodzącej i przychodzącej
 • - Ewidencja ksiąg materiałowych i sprzętu KWP w Lublinie
 • - Księga druków ścisłego zarachowania (czeki, dowody wpłaty, dowody wypłaty, arkusze spisu z natury)
 • - Ewidencja wypłat uposażeń, wynagrodzeń i innych należności pieniężnych (karty uposażeń i wynagrodzeń)
 • - Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku
 

WYDZIAŁ dw. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 • - Rejestr skarg i anonimów,
 • - Rejestr teczek dokumentów jawnych,
 • - Ewidencja sprzętu w użytkowaniu,
 • - Dziennik korespondencji jawnej,
 • - Dziennik telegramów wychodzących
 • - Ewidencja druków statystycznych,
 • - Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • - Rejestr Śledztw i Dochodzeń,
 • - Rejestr Czynności Sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • - Dzienniki i rejestry dotyczące przepisów prawnych,

 WYDZIAŁ dw. z KORUPCJĄ

 • - dziennik korespondencji jawnej sekretariatu
 • - dziennik przepisów resortowych
 • - rejestr skarg i wniosków
 • - rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

 LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

 • - Dziennik podawczy
 • - Dziennik korespondencyjny
 • - Rejestr dowodów rzeczowych
 • - Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna, dane z kart daktyloskopijnych sporządzanych w celach rejestracyjnych z terenu całego województwa

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 • - rejestr śledztw i dochodzeń,
 • - rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • - rejestr czynności wykonanych w trybie art. 308 kpk,
 • - książka wydarzeń,
 • - dziennik korespondencji jawnej,
 • - ewidencja protokołów zniszczenia nośnika informacji niejawnych,
 • - książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • - książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
 • - ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • - książka ewidencji kluczy,
 • - książka służby konwojowej,
 • - dziennik podawczy dowodów rzeczowych,
 • - rejestr literatury znajdującej się na stanie WDŚ KWP Lublin,
 • - książka urlopów i zwolnień lekarskich,
 • - książka ewidencji sprzętu i materiałów,
 • - dziennik korespondencyjny,
 • - dziennik podawczy,
 • - dziennik przepisów,
 • - rejestry teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • - dziennik akt brakowanych kategorii "BC"

WYDZIAŁ PREZYDIALNY

 • - dziennik korespondencyjny,
 • - książka doręczeń miejscowych,
 • - ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • - ewidencja pieczęci i stempli,
 • - rejestr poczty,
 • - rejestr wydawania skierowań: profilaktyka, szczepienia,
 • - rejestr protokołów brakowania "BC",
 • - rejestr urlopów,
 • - rejestr zwolnień,
 • - dziennik podawczy,
 • - rejestr rozmów i wysłanych faxów po linii miejskiej,
 • - dziennik przepisów,
 • - dziennik szkolenia zawodowego Wydziału Prezydialnego KWP w Lublinie,
 • - dziennik rozkazów o wyróżnienie,
 • - dziennik protokołów posiedzeń kierownictwa KWP w Lublinie,
 • - dziennik narad służbowych Wydziału Prezydialnego KWP w Lublinie,
 • - książka ewidencji kluczy,

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Ewidencje i rejestry, będące na stanie:

1. Wydziału Prewencji

 • Dziennik korespondencyjny Sekretariatu/pionu;
 • - Dziennik przepisów;
 • - Rejestr teczek i dokumentów;
 • - Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • - Rejestr upoważnień do kontroli;
 • - Rejestr delegacji służbowych;
 • - Rejestr notatników służbowych;
 • - Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników;
 • - Rejestr akt brakowanych kategorii BC;
 • - Rejestr informacji uzyskanych poprzez „Policyjny Telefon Informacyjny 535- 51-00”;

2. Izby Dziecka

 • - Książka kontroli osób zatrzymanych;
 • - Książka wydarzeń;
 • - Dziennik korespondencyjny służący do rejestracji spraw poszczególnych nieletnich oraz wszelkiej w tych sprawach wychodzącej i wpływającej korespondencji, zawsze pod tym samym numerem SN-........;
 • - Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • - Skorowidz SN;
 • - Skorowidz KZ;
 • - Książka przyjęć ambulatoryjnych;
 • - Ewidencja porad i nieletnich nie zatrzymywanych w ID;
 • - Ewidencja zawierająca personalia;
 • - Rejestr odwiedzin;
 • - Rejestr wydanych leków.

WYDZIAŁ KONWOJOWY

 • - dziennik korespondencji jawnej,
 • - dziennik przepisów,
 • - dziennik podawczy,
 • - rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,
 • - książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • - książka ewidencji pieczęci,
 • - ksiązka depozytu broni służbowej,
 • - książka wydania broni z pododdziału,
 • - książka służby konwojowej,
 • - książka służby i odpraw ,
 • - książka ewidencji sprzętu,
 • - zeszyt rozmów telefonicznych,
 • - zeszyt nadgodzin,
 • - rejestr wydanych delegacji służbowych

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 • - System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych SEWIK – nadzór merytoryczny [w systemie rejestrowane  są wszystkie zdarzenia drogowe zgłoszone Policji, które pociągnęły za sobą ofiary w ludziach (wypadki drogowe) bądź wyłącznie straty materialne (kolizje drogowe)].
 •  - System ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - nadzór merytoryczny [w systemie rejestruje się kierowców, którzy kierując pojazdem dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego].

 WYDZIAŁ KONTROLI KWP

 • Zespół Skarg i Wniosków:
 • - Rejestr skarg i wniosków,
 • - Rejestr listów i anonimów,
 • - Rejestr przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie,
 • - Rejestr przyjęć interesantów przez Zespół Skarg i Wniosków.
 • Zespół Ochrony Pracy:
 • - Rejestr Wypadków w służbie i w drodze do i ze służby Policjantów KWP w Lublinie oraz podległych jednostek Policji województwa lubelskiego,
 • - Rejestr Wypadków przy pracy pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz podległych jednostek Policji województwa lubelskiego.
 • Zespół ds. kontroli finansowo-gospodarczej:
 • - Rejestr wydanych decyzji w sprawie przyznania odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

 WYDZIAŁ KADR i SZKOLENIA

 • Dziennik podawczy;
 • Dziennik korespondencyjny;
 • Rejestr wpływających przepisów (MSWiA, KGP, KWP);
 • Ewidencja zarządzeń i rozkazów organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji; 
 • Elektroniczna ewidencja policjantów i pracowników jednostek Policji województwa lubelskiego;
 • Elektroniczna ewidencja wydanych policjantom legitymacji służbowych;
 • Rejestr numerów identyfikacyjnych kadrowych;
 • Ewidencja pieczęci i stempli komórek organizacyjnych KWP w Lublinie; 
 • Ewidencja wykorzystania strzelnicy KWP w Lublinie;
 • Ewidencja zapoznania z regulaminem strzelnicy KWP w Lublinie;
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego;
 • Centralny Rejestr Doboru Kandydatów – (rejestr elektroniczny wykorzystywany na potrzeby procedury doboru do służby w Policji), w którym rejestrowane są osoby składające podania o przyjęcie do służby w Policji oraz kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego, przez które przechodzą kandydaci;
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych.

 WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

 • - Dziennik korespondencji jawnej Sekcji Ochrony Osób i Mienia wraz ze skorowidzem.
 • - Dziennik korespondencji jawnej Sekcji Pozwoleń na Broń wraz ze skorowidzem.
 • - Dziennik korespondencji jawnej Zespołu ds. Cudzoziemców wraz ze skorowidzem.
 • - Dziennik korespondencji jawnej Kancelarii (Sekretariatu) wraz ze skorowidzem. 
 • - Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych prowadzonych w WPA KWP w Lublinie.
 • - Dziennik przepisów.
 • - Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • - Rejestr prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie - lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. 
 • - Rejestr Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. 

 WYDZIAŁ INWESTYCJI i REMONTÓW

 •  - wydziałowy rejestr niezgodności,
 • - ewidencja czasu pracy,
 • - rejestr nieruchomości będących w trwałym zarządzie KWP w Lublinie prowadzony przy wykorzystaniu systemu informatycznego (dane kubaturowo-powierzchniowe nieruchomości, adres i przeznaczenie),
 • - rejestr decyzji o przydziale lokali mieszkalnych,
 • - rejestr decyzji wydanych w I i II instancji w sprawach mieszkaniowych,
 • - rejestr osób ubiegających się o przydział i zamianę lokali mieszkalnych,
 • - rejestr decyzji o przyznaniu pomocy finansowej
 • - rejestr decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
 • - rejestr decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • - rejestr wydanych zgód i odmów na wykup lokalu mieszkalnego,
 • - ewidencja pomocnicza sprzętu kwaterunkowego,
 • - ewidencja pomocnicza materiałów w programie „Infobaza”- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości.
 • - rejestr faktur za najem lokali mieszkalnych,
 • - rejestr księga środków trwałych grupa I,
 • - rejestr księga środków trwałych grupy II, IV, V
 • - rejestr księga środków trwałych grupa III,
 • - rejestr księga środków trwałych grupy VI i VIII.
 • - ewidencja wystawionych faktur VAT,
 • - rejestry wystawianych OT,LP,PT,
 • - rejestry umów,
 • - ewidencja pozostałych środków trwałych

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

 • - Dziennik korespondencyjny,
 • - Ewidencja wydanych materiałów kancelaryjnych,
 • - Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników cywilnych,
 • - Ewidencja kluczy,
 • - Ewidencja wyjść w godzinach pracy,
 • - Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • - Ewidencja pieczęci i stempli,
 • - Ewidencja przepisów,
 • - Rejestr akt brakowanych kat. „BC”
 • - Rejestr otrzymanych i wydanych dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i naklejek kontrolnych,
 • - Rejestr przydzielonych numerów rejestracyjnych,
 • - Ewidencja wydanych upoważnień, zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych,
 • - Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie,
 • - Ewidencja wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego,
 • - Rejestr dokumentów księgowych – podręczny rejestr faktur, rachunków,
 • - ot księgowych z podziałem na jednostki organizacyjne Policji,
 • - Rejestr wystawionych faktur za produkty mpis,
 • - Rejestr wystawionych not księgowych za produkty mpis
 • - Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów,
 • - Ewidencja obrotów sprzętu do mpis
 • - Rejestr otrzymanych i wydanych mikroprocesorowych kart flotowych,
 • - Ewidencja indywidualna sprzętu transportowego,
 • - Ewidencja ilościowo wartościowa środków trwałych,
 • - Rejestr wystawionych faktur (za usługi, złom), sprzedaż pojazdów
 • - Rejestr umów, zamówień dot. dostaw,
 • - Ewidencja główna przychodów i rozchodów magazynowych,
 • - Rejestr faktur i rachunków za udostępnianie pojazdów służbowych do celów niesłużbowych,
 • - Rejestr wyjazdów sprzętu transportowego – książka dyspozytora,
 • - Ewidencja zleceń na wykonywanie OC,
 • - Ewidencja ilościowa sprzętu kwaterunkowego i biurowego w użytkowaniu,
 • - Ewidencja ilościowa sprzętu techniki policyjnej w użytkowaniu,
 • - Rejestr protokołów stanu technicznego pojazdów i urządzeń,
 • - Rejestr badań technicznych pojazdów,
 • - Ewidencja wykonanych obsług technicznych oraz napraw pojazdów w SO,
 • - Rejestr nadanych i wybitych nr zastępczych oraz tabliczek zastępczych pojazdów,
 • - Ewidencja szkoleń,
 • - Rejestr jazd próbnych na zużycie paliwa,
 • - Ewidencja wyposażenia dodatkowego pracowników SO,
 • - Rejestr osób wchodzących na teren Wydziału Transportu,
 • - Rejestr pojazdów wjeżdżających na teren Wydziału Transportu

 WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 • - Dziennik korespondencyjny
 • - Dzienniki podawcze
 • - Książka doręczeń
 • - Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • - Rejestr przesyłek Poczty Specjalnej

 

SEKCJA PSYCHOLOGÓW  

 • - Rejestry aktów pranych MSW i A, KGP, KWP,
 • - Dzienniki korespondencji,
 • - Rejestr badanych kandydatów do służby,
 • - Rejestr osób podejmujących kontakt z psychologiem,
 • - Badania kwalifikacyjne do Kosowa,
 • - Materiały procesowe,
 • - Wydarzenia Nadzwyczajne,
 • - Profile,
 • - Zeszyt odpraw,
 • - Praca w Godzinach Nadliczbowych
 • - Ewidencje wyjść godzinach pracy,

 SEKCJA DOBORU

 • - Dziennik korespondencyjny,
 • - System CRDK ( Centralny Rejestr Doboru Kandydatów),
 • - Dziennik przepisów,
 • - Rejestr wydanych skierowań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej.

 

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • W Zespole Zamówień Publicznych prowadzone są następujące ewidencje i rejestry zamieszczane również na stronie internetowej www.kwp.lublin.pl :
 • 1. Plan zamówień Publicznych: jest to zestawienie wszystkich planowanych w bieżącym roku postępowań. Każdemu z nich przypisany jest odrębny i niezmienny numer referencyjny.
 • 2. Księga Zamówień Publicznych: zawiera szczegółowe dane dotyczące każdego postępowania, w szczególności: nazwę zamawiającego, numer referencyjny z planu zamówień publicznych, przedmiot, rodzaj i tryb zamówienia, kod CPV, datę i termin składania oraz otwarcia ofert, a także ich ilość, dane dotyczące najdroższej i najkorzystniejszej oferty, informacje dotyczące protestów i odwołań, nazwę wybranego wykonawcy.

 ZESPÓŁ PRAWNY 

 • - Dziennik korespondencyjny
 • - Książka doręczeń przesyłek miejscowych

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.11.2007
Data modyfikacji 05.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Andrzej Fijołek
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry